آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 881,800 23,308,833,240 Rls. 793,620 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,974,790 18,959,072,971 Rls. 656,290 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 599,180 15,917,060,358 Rls. 539,262 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 38,340 11,454,069,922 Rls. 382,414 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 191,600 5,076,461,160 Rls. 172,440 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 308,495 1,958,084,763 Rls. 67,839 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 170,692 1,215,643,930 Rls. 42,227 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,940 354,079,920 Rls. 11,820 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 28365000 کربنات کلسيم 89,900 212,929,224 Rls. 7,192 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 515 40,206,328 Rls. 1,380 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 25081000 بنتونيت 5,280 14,235,091 Rls. 475 $
مجموع کل
78,510,676,907 ريال
مجموع کل
2,674,960 دلار
[1]