آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,908,212 172,835,638,514 Rls. 5,860,727 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 134,840 117,514,959,628 Rls. 3,953,782 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 24,900 59,668,368 Rls. 1,992 $
مجموع کل
290,410,266,510 ريال
مجموع کل
9,816,501 دلار
[1]