آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 881,120 429,203,995,902 Rls. 14,531,724 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 690,450 176,220,847,195 Rls. 5,944,636 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 142,300 37,326,427,070 Rls. 1,240,910 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 54,000 12,592,613,200 Rls. 426,120 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 24,912 5,459,661,090 Rls. 186,840 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 24,220 3,249,319,395 Rls. 108,989 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 10,000 2,546,345,000 Rls. 85,000 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 44,330 1,806,481,835 Rls. 59,845 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 12,777 1,675,781,204 Rls. 55,536 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08132000 آلو ,خشک کرده 11,370 699,808,105 Rls. 23,195 $
مجموع کل
670,781,279,996 ريال
مجموع کل
22,662,795 دلار
[1]