آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,018,500 89,131,516,500 Rls. 3,007,030 $
2 12 1394 ملاير اوكراين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 122,000 8,208,986,750 Rls. 181,002 $
3 12 1394 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 6,289,920,000 Rls. 210,007 $
4 12 1394 ملاير اوكراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,528,950,000 Rls. 150,000 $
مجموع کل
108,159,373,250 ريال
مجموع کل
3,548,039 دلار
[1]