آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,374,899 101,186,354,373 Rls. 3,436,144 $
2 12 1394 مشهد ازبكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 298,600 72,741,595,400 Rls. 2,443,000 $
3 12 1394 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 8,301,210 57,233,772,826 Rls. 1,946,878 $
4 12 1394 مشهد ازبكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 181,125 42,814,131,300 Rls. 1,480,050 $
5 12 1394 مشهد ازبكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,737 33,850,763,544 Rls. 1,136,896 $
6 12 1394 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 528,110 31,326,656,440 Rls. 1,052,220 $
7 12 1394 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,026,420 30,567,104,130 Rls. 1,026,371 $
8 12 1394 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,128,260 26,575,108,203 Rls. 901,891 $
9 12 1394 مشهد ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 507,297 17,334,554,375 Rls. 598,871 $
10 12 1394 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 53,345 7,356,858,240 Rls. 250,721 $
11 12 1394 مشهد ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 301,089 7,267,590,316 Rls. 240,877 $
12 12 1394 مشهد ازبكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 11,934 6,498,234,762 Rls. 220,828 $
13 12 1394 مشهد ازبكستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 72,000 6,486,048,000 Rls. 216,005 $
14 12 1394 مشهد ازبكستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 102,588 6,046,603,565 Rls. 206,121 $
15 12 1394 مشهد ازبكستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 300,390 5,265,476,291 Rls. 180,233 $
16 12 1394 مشهد ازبكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 10,382 4,664,736,420 Rls. 155,745 $
17 12 1394 مشهد ازبكستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 19,350 4,459,521,990 Rls. 148,995 $
18 12 1394 مشهد ازبكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 20,186 4,320,646,201 Rls. 149,119 $
19 12 1394 مشهد ازبكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 52,837 3,376,510,568 Rls. 112,754 $
20 12 1394 مشهد ازبكستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 23,058 2,521,164,573 Rls. 84,627 $
21 12 1394 مشهد ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 17,270 2,254,589,865 Rls. 77,715 $
22 12 1394 مشهد ازبكستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 93,993 2,251,876,970 Rls. 75,194 $
23 12 1394 مشهد ازبكستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 23,000 2,199,904,000 Rls. 73,600 $
24 12 1394 مشهد ازبكستان 34012030 صابون چيپس 124,864 2,114,667,982 Rls. 72,422 $
25 12 1394 مشهد ازبكستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 68,159 1,643,886,457 Rls. 54,526 $
26 12 1394 مشهد ازبكستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 17,325 1,564,239,600 Rls. 51,975 $
27 12 1394 مشهد ازبكستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 9,900 1,494,108,000 Rls. 49,500 $
28 12 1394 مشهد ازبكستان 08105000 کيوي، تازه 61,887 1,490,860,018 Rls. 49,510 $
29 12 1394 مشهد ازبكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,689 1,402,702,338 Rls. 46,887 $
30 12 1394 مشهد ازبكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,524 1,275,619,200 Rls. 42,720 $
31 12 1394 مشهد ازبكستان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 7,628 1,216,600,150 Rls. 41,953 $
32 12 1394 مشهد ازبكستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 264,538 1,178,481,734 Rls. 39,266 $
33 12 1394 مشهد ازبكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 47,306 1,170,329,422 Rls. 40,132 $
34 12 1394 مشهد ازبكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 12,306 1,148,456,607 Rls. 38,148 $
35 12 1394 مشهد ازبكستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 20,810 1,128,425,688 Rls. 37,458 $
36 12 1394 مشهد ازبكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 450,472 1,060,642,321 Rls. 36,575 $
37 12 1394 مشهد ازبكستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 6,960 957,068,640 Rls. 32,016 $
38 12 1394 مشهد ازبكستان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 2,000 869,558,400 Rls. 28,800 $
39 12 1394 مشهد ازبكستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 816,884,816 Rls. 27,632 $
40 12 1394 مشهد ازبكستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 45,468 815,730,167 Rls. 27,281 $
41 12 1394 مشهد ازبكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,877 742,089,020 Rls. 25,754 $
42 12 1394 مشهد ازبكستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 36,850 719,084,202 Rls. 24,622 $
43 12 1394 مشهد ازبكستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,992 713,773,440 Rls. 23,904 $
44 12 1394 مشهد ازبكستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 29,420 696,933,410 Rls. 23,537 $
45 12 1394 مشهد ازبكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 21,500 688,531,480 Rls. 22,790 $
46 12 1394 مشهد ازبكستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,730 675,280,000 Rls. 23,000 $
47 12 1394 مشهد ازبكستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,085 553,181,720 Rls. 18,310 $
48 12 1394 مشهد ازبكستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 9,175 549,416,935 Rls. 18,408 $
49 12 1394 مشهد ازبكستان 55019000 دسته الياف از رشته هاي سنتيك غير مذكور 4,818 481,206,900 Rls. 16,622 $
50 12 1394 مشهد ازبكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,080 455,318,864 Rls. 16,016 $
51 12 1394 مشهد ازبكستان 54082300 پارچه هاي تارپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا اشكال همانند مصنوعي 1,071 426,264,426 Rls. 14,994 $
52 12 1394 مشهد ازبكستان 32072010 لعابکها 14,000 363,632,080 Rls. 12,040 $
53 12 1394 مشهد ازبكستان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 2,420 335,936,645 Rls. 11,211 $
54 12 1394 مشهد ازبكستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,830 330,515,554 Rls. 11,626 $
55 12 1394 مشهد ازبكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,456 309,588,480 Rls. 10,368 $
56 12 1394 مشهد ازبكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 3,272 296,237,064 Rls. 9,816 $
57 12 1394 مشهد ازبكستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,011 264,095,967 Rls. 9,033 $
58 12 1394 مشهد ازبكستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 2,275 263,184,920 Rls. 9,100 $
59 12 1394 مشهد ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,950 221,746,200 Rls. 7,800 $
60 12 1394 مشهد ازبكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 18,850 208,950,075 Rls. 6,975 $
61 12 1394 مشهد ازبكستان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 2,400 208,879,200 Rls. 7,200 $
62 12 1394 مشهد ازبكستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 855 204,892,200 Rls. 6,840 $
63 12 1394 مشهد ازبكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,850 203,142,650 Rls. 6,850 $
64 12 1394 مشهد ازبكستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 435 183,814,470 Rls. 6,090 $
65 12 1394 مشهد ازبكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,889 170,735,376 Rls. 5,667 $
66 12 1394 مشهد ازبكستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,310 170,356,725 Rls. 5,775 $
67 12 1394 مشهد ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 4,804 159,545,492 Rls. 5,285 $
68 12 1394 مشهد ازبكستان 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 1,100 132,510,400 Rls. 4,400 $
69 12 1394 مشهد ازبكستان 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 6,150 124,113,150 Rls. 4,305 $
70 12 1394 مشهد ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,948 91,541,591 Rls. 3,125 $
71 12 1394 مشهد ازبكستان 70193910 پشم شيشه 2,521 90,619,925 Rls. 3,025 $
72 12 1394 مشهد ازبكستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 598 77,904,450 Rls. 2,691 $
73 12 1394 مشهد ازبكستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 945 55,210,751 Rls. 1,843 $
74 12 1394 مشهد ازبكستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,996 50,869,133 Rls. 1,697 $
75 12 1394 مشهد ازبكستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,075 47,757,219 Rls. 1,677 $
76 12 1394 مشهد ازبكستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 64,821 46,950,115 Rls. 1,555 $
77 12 1394 مشهد ازبكستان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 3,975 46,035,522 Rls. 1,590 $
78 12 1394 مشهد ازبكستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 172 43,425,000 Rls. 1,500 $
79 12 1394 مشهد ازبكستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 40,748,400 Rls. 1,350 $
80 12 1394 مشهد ازبكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 441 39,261,807 Rls. 1,323 $
81 12 1394 مشهد ازبكستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 180 39,239,200 Rls. 1,300 $
82 12 1394 مشهد ازبكستان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 100 36,957,700 Rls. 1,300 $
83 12 1394 مشهد ازبكستان 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 390 35,336,340 Rls. 1,170 $
84 12 1394 مشهد ازبكستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 360 32,608,440 Rls. 1,080 $
85 12 1394 مشهد ازبكستان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 163 32,327,064 Rls. 1,071 $
86 12 1394 مشهد ازبكستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 1,953 31,005,495 Rls. 1,035 $
87 12 1394 مشهد ازبكستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 500 26,961,300 Rls. 900 $
88 12 1394 مشهد ازبكستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,772 20,915,433 Rls. 693 $
89 12 1394 مشهد ازبكستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 400 20,468,880 Rls. 720 $
90 12 1394 مشهد ازبكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 101 11,258,632 Rls. 373 $
91 12 1394 مشهد ازبكستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 99 9,756,150 Rls. 337 $
92 12 1394 مشهد ازبكستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 102 8,858,700 Rls. 306 $
93 12 1394 مشهد ازبكستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 145 7,715,943 Rls. 261 $
94 12 1394 مشهد ازبكستان 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 150 7,642,350 Rls. 270 $
95 12 1394 مشهد ازبكستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 42 6,338,640 Rls. 210 $
96 12 1394 مشهد ازبكستان 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 120 5,316,223 Rls. 187 $
97 12 1394 مشهد ازبكستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 100 4,980,360 Rls. 165 $
98 12 1394 مشهد ازبكستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 40 875,336 Rls. 29 $
مجموع کل
511,769,907,036 ريال
مجموع کل
17,332,777 دلار
[1]