آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 135,947,138 1,522,678,119,375 Rls. 51,270,601 $
2 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 20,367,190 236,580,517,347 Rls. 7,978,427 $
3 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 16,067,193 184,112,720,122 Rls. 6,417,554 $
4 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,982,836 73,827,474,743 Rls. 2,503,498 $
5 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 8,227,208 54,639,927,065 Rls. 1,849,480 $
6 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 1,905,028 46,498,700,541 Rls. 1,548,568 $
7 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 668,633 39,393,223,441 Rls. 1,364,071 $
8 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 627,294 32,652,824,992 Rls. 1,105,789 $
9 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,875,409 26,842,342,656 Rls. 899,880 $
10 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,884,631 25,810,354,900 Rls. 865,213 $
11 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 2,680,891 22,535,494,815 Rls. 754,133 $
12 12 1394 لطف آباد تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,181,712 22,240,939,714 Rls. 750,722 $
13 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 412,154 21,029,968,480 Rls. 741,479 $
14 12 1394 لطف آباد تركمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 115,587 20,003,466,924 Rls. 678,959 $
15 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 1,489,578 19,410,436,867 Rls. 651,607 $
16 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,433,656 18,191,178,616 Rls. 606,034 $
17 12 1394 لطف آباد تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 62,211 11,360,845,300 Rls. 376,740 $
18 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 211,518 9,545,170,992 Rls. 317,277 $
19 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 1,607,525 9,269,370,153 Rls. 321,685 $
20 12 1394 لطف آباد تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 62,700 5,546,499,561 Rls. 188,176 $
21 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 54,057 4,886,552,757 Rls. 162,171 $
22 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 248,769 4,857,886,681 Rls. 162,491 $
23 12 1394 لطف آباد تركمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 39,995 4,825,535,076 Rls. 162,374 $
24 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 317,045 4,768,611,500 Rls. 158,448 $
25 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 50,135 4,523,125,215 Rls. 150,405 $
26 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 130,570 3,924,416,927 Rls. 130,571 $
27 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 47,793 3,662,208,042 Rls. 122,724 $
28 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 114,173 3,420,189,661 Rls. 114,174 $
29 12 1394 لطف آباد تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,779,692 2,836,044,246 Rls. 96,594 $
30 12 1394 لطف آباد تركمنستان 01059120 ساير 14,955 2,766,724,695 Rls. 91,665 $
31 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 65,963 2,692,169,106 Rls. 89,874 $
32 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 359,355 2,648,611,696 Rls. 87,712 $
33 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 290,820 2,633,007,171 Rls. 87,246 $
34 12 1394 لطف آباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,273,518 2,417,100,988 Rls. 83,023 $
35 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 132,775 2,340,476,838 Rls. 78,021 $
36 12 1394 لطف آباد تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 29,635 2,319,933,564 Rls. 76,797 $
37 12 1394 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 163,651 2,314,103,774 Rls. 76,927 $
38 12 1394 لطف آباد تركمنستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 24,416 2,165,430,624 Rls. 73,248 $
39 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 114,285 2,075,096,566 Rls. 69,442 $
40 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 231,598 2,009,158,095 Rls. 66,945 $
41 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 104,921 2,003,214,872 Rls. 69,608 $
42 12 1394 لطف آباد تركمنستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 22,955 1,949,223,825 Rls. 68,865 $
43 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 265,055 1,900,082,154 Rls. 62,934 $
44 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 60,690 1,839,660,100 Rls. 61,630 $
45 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 18,150 1,632,247,650 Rls. 54,450 $
46 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 31,560 1,525,312,192 Rls. 50,496 $
47 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 28,470 1,450,518,030 Rls. 51,246 $
48 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 146,060 1,321,011,858 Rls. 43,818 $
49 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08107000 خرمالوها 69,785 1,297,254,381 Rls. 43,268 $
50 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 23,995 1,293,829,596 Rls. 43,191 $
51 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 141,885 1,291,481,187 Rls. 45,789 $
52 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 22,850 1,279,371,500 Rls. 45,703 $
53 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 41,530 1,254,704,360 Rls. 41,530 $
54 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 18,497 1,194,202,618 Rls. 40,126 $
55 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 12,649 1,114,123,920 Rls. 38,109 $
56 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 53,880 1,009,144,988 Rls. 33,404 $
57 12 1394 لطف آباد تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 144,170 892,155,667 Rls. 29,553 $
58 12 1394 لطف آباد تركمنستان 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 16,680 705,277,104 Rls. 23,352 $
59 12 1394 لطف آباد تركمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 7,580 676,976,160 Rls. 22,470 $
60 12 1394 لطف آباد تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 7,370 667,279,800 Rls. 22,110 $
61 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 162,963 627,006,158 Rls. 21,451 $
62 12 1394 لطف آباد تركمنستان 69109900 ساير 68,930 622,589,427 Rls. 20,679 $
63 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,290 591,157,147 Rls. 20,377 $
64 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 24,540 569,695,126 Rls. 19,020 $
65 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,690 567,774,810 Rls. 18,805 $
66 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,470 541,382,904 Rls. 18,072 $
67 12 1394 لطف آباد تركمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 12,350 522,036,970 Rls. 17,290 $
68 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 24,426 521,260,050 Rls. 17,830 $
69 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,475 465,136,065 Rls. 16,433 $
70 12 1394 لطف آباد تركمنستان 25081000 بنتونيت 165,603 446,156,649 Rls. 14,902 $
71 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 13,810 425,157,738 Rls. 14,086 $
72 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 6,308 370,635,628 Rls. 12,364 $
73 12 1394 لطف آباد تركمنستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,690 334,446,840 Rls. 11,070 $
74 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 7,230 324,872,820 Rls. 10,845 $
75 12 1394 لطف آباد تركمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 8,468 320,446,788 Rls. 10,689 $
76 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 28,110 297,127,276 Rls. 9,838 $
77 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,683 251,801,750 Rls. 8,911 $
78 12 1394 لطف آباد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 7,865 248,386,939 Rls. 8,245 $
79 12 1394 لطف آباد تركمنستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 65,910 238,029,264 Rls. 7,909 $
80 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,820 213,881,800 Rls. 7,641 $
81 12 1394 لطف آباد تركمنستان 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 10,540 213,337,527 Rls. 7,167 $
82 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08091000 زردآلو ,تازه 8,712 211,218,147 Rls. 7,153 $
83 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08083000 گلابيکها تازه 8,609 181,938,486 Rls. 6,088 $
84 12 1394 لطف آباد تركمنستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 5,815 175,060,575 Rls. 5,815 $
85 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,700 153,918,000 Rls. 5,100 $
86 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,895 142,363,880 Rls. 4,737 $
87 12 1394 لطف آباد تركمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 21,585 131,474,240 Rls. 4,602 $
88 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 5,669 105,863,918 Rls. 3,515 $
89 12 1394 لطف آباد تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,601 85,214,976 Rls. 2,882 $
90 12 1394 لطف آباد تركمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 98,220 69,230,880 Rls. 2,358 $
91 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 926 68,449,920 Rls. 2,315 $
92 12 1394 لطف آباد تركمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 475 61,797,120 Rls. 2,090 $
93 12 1394 لطف آباد تركمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 23,930 54,902,877 Rls. 1,819 $
94 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07032000 سير 1,188 39,841,480 Rls. 1,330 $
95 12 1394 لطف آباد تركمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 6,630 22,783,360 Rls. 776 $
96 12 1394 لطف آباد تركمنستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 250 22,282,500 Rls. 750 $
97 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,744 22,030,272 Rls. 732 $
98 12 1394 لطف آباد تركمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 891 8,148,914 Rls. 270 $
مجموع کل
2,502,821,871,009 ريال
مجموع کل
84,568,354 دلار
[1]