آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,484,800 85,033,471,678 Rls. 2,916,026 $
مجموع کل
85,033,471,678 ريال
مجموع کل
2,916,026 دلار
[1]