آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,163,163 179,194,222,836 Rls. 6,104,339 $
2 12 1394 قم ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 622,603 24,327,725,853 Rls. 837,621 $
3 12 1394 قم ترکيه 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 295,845 18,153,239,085 Rls. 635,791 $
4 12 1394 قم ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 72,260 12,453,199,778 Rls. 421,196 $
5 12 1394 قم ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 66,445 6,970,979,559 Rls. 232,557 $
6 12 1394 قم ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,386,733 3,473,009,024 Rls. 116,384 $
7 12 1394 قم ترکيه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,000 2,058,144,000 Rls. 70,400 $
8 12 1394 قم ترکيه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 1,370 986,669,120 Rls. 34,779 $
9 12 1394 قم ترکيه 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 155,206 393,529,645 Rls. 13,036 $
10 12 1394 قم ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 22,000 54,514,152 Rls. 1,848 $
11 12 1394 قم ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 23,280 28,096,649 Rls. 931 $
مجموع کل
248,093,329,701 ريال
مجموع کل
8,468,880 دلار
[1]