آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 17,897,450 216,828,362,231 Rls. 7,242,537 $
2 12 1394 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,155,054 101,567,743,525 Rls. 3,439,299 $
3 12 1394 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 1,537,936 73,536,321,579 Rls. 2,469,356 $
4 12 1394 قم افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 726,903 66,018,910,434 Rls. 2,236,887 $
5 12 1394 قم افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,363,505 45,183,299,719 Rls. 1,537,245 $
6 12 1394 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,293,053 24,600,668,719 Rls. 853,282 $
7 12 1394 قم افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 808,213 24,572,381,088 Rls. 826,727 $
8 12 1394 قم افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 625,695 18,135,396,295 Rls. 640,799 $
9 12 1394 قم افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 282,246 16,137,521,217 Rls. 544,408 $
10 12 1394 قم افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 31,645 9,834,615,528 Rls. 331,272 $
11 12 1394 قم افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 102,023 9,022,171,779 Rls. 306,069 $
12 12 1394 قم افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 237,495 8,361,642,307 Rls. 280,678 $
13 12 1394 قم افغانستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 110,225 7,793,736,388 Rls. 264,540 $
14 12 1394 قم افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 48,746 6,523,580,149 Rls. 218,627 $
15 12 1394 قم افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 115,115 6,254,575,206 Rls. 207,206 $
16 12 1394 قم افغانستان 34011150 صابون رختشويي 205,580 5,479,775,499 Rls. 185,023 $
17 12 1394 قم افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 44,180 3,970,337,454 Rls. 132,540 $
18 12 1394 قم افغانستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 81,130 3,791,321,228 Rls. 126,563 $
19 12 1394 قم افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 373,450 3,356,045,820 Rls. 112,039 $
20 12 1394 قم افغانستان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 21,692 3,336,122,310 Rls. 111,763 $
21 12 1394 قم افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 42,843 3,075,465,025 Rls. 106,913 $
22 12 1394 قم افغانستان 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 13,442 2,105,613,570 Rls. 69,930 $
23 12 1394 قم افغانستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 49,451 2,015,145,350 Rls. 70,435 $
24 12 1394 قم افغانستان 27101950 روغن صنعتي 70,940 1,986,890,740 Rls. 65,868 $
25 12 1394 قم افغانستان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 48,660 1,603,317,804 Rls. 53,531 $
26 12 1394 قم افغانستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 17,244 1,550,524,926 Rls. 51,732 $
27 12 1394 قم افغانستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 15,000 1,302,750,000 Rls. 45,000 $
28 12 1394 قم افغانستان 27101910 روغن موتور 37,747 1,244,948,412 Rls. 41,342 $
29 12 1394 قم افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 12,949 1,172,588,032 Rls. 38,848 $
30 12 1394 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,000 1,144,400,000 Rls. 40,000 $
31 12 1394 قم افغانستان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 7,750 1,044,645,750 Rls. 34,877 $
32 12 1394 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 45,468 1,042,680,321 Rls. 35,807 $
33 12 1394 قم افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 59,461 1,015,442,568 Rls. 33,825 $
34 12 1394 قم افغانستان 29173500 انيدريد فتاليك 25,000 965,575,000 Rls. 32,500 $
35 12 1394 قم افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 34,947 788,874,585 Rls. 27,969 $
36 12 1394 قم افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,640 718,380,900 Rls. 25,380 $
37 12 1394 قم افغانستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 23,000 674,834,490 Rls. 22,517 $
38 12 1394 قم افغانستان 48044110 كاغذ كرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداكثر 94 سانيمتر 23,440 566,179,136 Rls. 18,752 $
39 12 1394 قم افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,749 552,775,773 Rls. 18,562 $
40 12 1394 قم افغانستان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 23,723 465,576,060 Rls. 15,420 $
41 12 1394 قم افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 3,307 445,573,787 Rls. 14,885 $
42 12 1394 قم افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 381,176,032 Rls. 13,408 $
43 12 1394 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,352 378,221,400 Rls. 12,620 $
44 12 1394 قم افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,730 175,214,888 Rls. 5,818 $
45 12 1394 قم افغانستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 2,000 135,765,833 Rls. 4,529 $
46 12 1394 قم افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 17,172 134,437,824 Rls. 4,464 $
47 12 1394 قم افغانستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 927 125,590,608 Rls. 4,173 $
48 12 1394 قم افغانستان 34012010 صابون مايع 4,040 109,519,056 Rls. 3,636 $
49 12 1394 قم افغانستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 281 104,232,960 Rls. 3,480 $
50 12 1394 قم افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 460 55,413,440 Rls. 1,840 $
51 12 1394 قم افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,000 35,652,000 Rls. 1,200 $
52 12 1394 قم افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 1,250 29,977,000 Rls. 1,000 $
53 12 1394 قم افغانستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 38 5,146,416 Rls. 171 $
مجموع کل
681,457,058,161 ريال
مجموع کل
22,987,292 دلار
[1]