آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 113,351 26,096,903,342 Rls. 905,379 $
2 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 320,102 21,913,340,176 Rls. 726,843 $
3 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 668,322 12,993,816,951 Rls. 444,523 $
4 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 138,628 9,776,024,044 Rls. 346,025 $
5 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 20,240 2,627,600,723 Rls. 91,039 $
6 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 48,075 2,558,269,403 Rls. 87,854 $
7 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,656,172,000 Rls. 56,000 $
8 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 08091000 زردآلو ,تازه 10,458 248,020,928 Rls. 8,575 $
9 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 464 121,718,479 Rls. 4,207 $
10 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 71,664,000 Rls. 2,400 $
11 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 08081000 سيب , تازه 5,597 69,554,638 Rls. 2,351 $
12 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 740 67,001,820 Rls. 2,220 $
13 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 460 55,776,810 Rls. 1,981 $
14 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 01063910 سايرپرندگان زنده برا ي تحقيقات (پزشکي.آزمايشگاهي و سرم سازي ) 180 33,154,500 Rls. 1,150 $
15 12 1394 فرودگاه شيراز كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22 19,064,640 Rls. 672 $
مجموع کل
78,308,082,454 ريال
مجموع کل
2,681,218 دلار
[1]