آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,250 16,090,714,314 Rls. 552,024 $
2 12 1394 غرب تهران چين 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 33,500 14,275,459,968 Rls. 482,801 $
3 12 1394 غرب تهران چين 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 120,700 13,073,762,880 Rls. 436,320 $
4 12 1394 غرب تهران چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 12,806 9,380,611,118 Rls. 311,524 $
5 12 1394 غرب تهران چين 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 28,500 8,406,478,080 Rls. 284,310 $
6 12 1394 غرب تهران چين 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 12,320 2,798,832,036 Rls. 93,447 $
7 12 1394 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,000 1,754,229,881 Rls. 61,976 $
8 12 1394 غرب تهران چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 34,010 1,085,645,050 Rls. 37,650 $
9 12 1394 غرب تهران چين 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 2,085 921,628,110 Rls. 31,937 $
10 12 1394 غرب تهران چين 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,530 845,071,877 Rls. 27,989 $
11 12 1394 غرب تهران چين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,600 751,762,704 Rls. 24,906 $
12 12 1394 غرب تهران چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,132 585,811,200 Rls. 19,555 $
13 12 1394 غرب تهران چين 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 21,000 570,817,800 Rls. 18,900 $
14 12 1394 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 37,900 528,893,808 Rls. 18,176 $
15 12 1394 غرب تهران چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 34,550 440,171,693 Rls. 14,775 $
16 12 1394 غرب تهران چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,000 348,448,100 Rls. 11,700 $
17 12 1394 غرب تهران چين 51021100 موي نرم (کرک) يا زبر حيوان از نوع بز کشميري حلاجي نشده وشانه نزده 20,400 295,551,936 Rls. 9,792 $
18 12 1394 غرب تهران چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 212 100,472,355 Rls. 3,542 $
19 12 1394 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,020 67,223,508 Rls. 2,244 $
20 12 1394 غرب تهران چين 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 1,000 44,934,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
72,366,520,418 ريال
مجموع کل
2,445,068 دلار
[1]