آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران لبنان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 97,910 203,904,716,020 Rls. 6,805,088 $
2 12 1394 غرب تهران لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60,470 158,377,692,411 Rls. 5,300,208 $
3 12 1394 غرب تهران لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 122,870 56,095,909,545 Rls. 1,944,480 $
4 12 1394 غرب تهران لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,120 28,608,682,370 Rls. 961,334 $
5 12 1394 غرب تهران لبنان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 326,157 24,911,294,151 Rls. 838,880 $
6 12 1394 غرب تهران لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 54,004 20,681,712,740 Rls. 696,295 $
7 12 1394 غرب تهران لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 36,280 9,507,389,960 Rls. 315,944 $
8 12 1394 غرب تهران لبنان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 110,240 6,283,459,520 Rls. 220,480 $
9 12 1394 غرب تهران لبنان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 98,550 5,891,319,000 Rls. 197,100 $
10 12 1394 غرب تهران لبنان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,580 2,891,715,568 Rls. 95,981 $
11 12 1394 غرب تهران لبنان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,650 2,516,416,000 Rls. 89,393 $
12 12 1394 غرب تهران لبنان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 21,400 2,418,799,200 Rls. 85,455 $
13 12 1394 غرب تهران لبنان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 42,420 2,370,228,000 Rls. 81,690 $
14 12 1394 غرب تهران لبنان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 23,800 1,653,804,880 Rls. 54,740 $
15 12 1394 غرب تهران لبنان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 14,250 1,624,443,000 Rls. 57,000 $
16 12 1394 غرب تهران لبنان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 23,744 1,375,984,924 Rls. 45,932 $
17 12 1394 غرب تهران لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 1,258,530,000 Rls. 42,000 $
18 12 1394 غرب تهران لبنان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 41,000 973,294,000 Rls. 33,251 $
19 12 1394 غرب تهران لبنان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 12,700 766,038,600 Rls. 25,400 $
20 12 1394 غرب تهران لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,930 678,216,810 Rls. 23,790 $
21 12 1394 غرب تهران لبنان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,460 675,450,780 Rls. 22,380 $
22 12 1394 غرب تهران لبنان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 11,000 597,009,000 Rls. 21,000 $
23 12 1394 غرب تهران لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 9,990 389,155,455 Rls. 12,987 $
24 12 1394 غرب تهران لبنان 70193910 پشم شيشه 5,160 386,380,800 Rls. 12,900 $
25 12 1394 غرب تهران لبنان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 3,228 367,922,090 Rls. 12,910 $
26 12 1394 غرب تهران لبنان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 3,143 358,232,430 Rls. 12,570 $
27 12 1394 غرب تهران لبنان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,650 326,368,350 Rls. 11,530 $
28 12 1394 غرب تهران لبنان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,058 319,869,240 Rls. 11,301 $
29 12 1394 غرب تهران لبنان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,168 294,128,640 Rls. 9,820 $
30 12 1394 غرب تهران لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,896 278,632,108 Rls. 9,303 $
31 12 1394 غرب تهران لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 1,728 258,802,560 Rls. 8,641 $
32 12 1394 غرب تهران لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,240 228,692,880 Rls. 7,632 $
33 12 1394 غرب تهران لبنان 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 123,209,028 Rls. 4,113 $
34 12 1394 غرب تهران لبنان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 800 91,196,800 Rls. 3,200 $
35 12 1394 غرب تهران لبنان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 240 28,047,240 Rls. 936 $
36 12 1394 غرب تهران لبنان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 700 15,022,812 Rls. 588 $
37 12 1394 غرب تهران لبنان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 220 12,953,160 Rls. 440 $
38 12 1394 غرب تهران لبنان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 168 7,120,764 Rls. 252 $
مجموع کل
537,547,840,836 ريال
مجموع کل
18,076,945 دلار
[1]