آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 477,336 12,352,009,663 Rls. 415,643 $
2 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 65,230 10,080,033,896 Rls. 348,934 $
3 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69,493 6,260,096,853 Rls. 208,479 $
4 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 97,231 5,089,504,821 Rls. 168,841 $
5 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 48,190 3,566,296,526 Rls. 125,294 $
6 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 61,890 3,120,185,046 Rls. 108,375 $
7 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 35,500 2,759,288,216 Rls. 93,139 $
8 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 56,316 2,677,019,550 Rls. 90,105 $
9 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,072 1,748,061,288 Rls. 60,214 $
10 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 17,400 1,483,993,800 Rls. 52,200 $
11 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 15,830 1,423,275,300 Rls. 47,490 $
12 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 36,200 1,347,039,665 Rls. 44,635 $
13 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,500 1,149,705,000 Rls. 44,961 $
14 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 12,256 924,837,760 Rls. 30,640 $
15 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 44,880 813,037,104 Rls. 26,928 $
16 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,800 631,110,000 Rls. 21,800 $
17 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,080 395,843,760 Rls. 13,208 $
18 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 10,000 268,264,500 Rls. 10,481 $
19 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39207900 صفحه, ورق, ...ا زسايرمشتقات سلولز,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,535 225,944,550 Rls. 7,605 $
20 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,360 201,772,920 Rls. 7,080 $
21 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,800 91,976,400 Rls. 3,594 $
22 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 600 53,946,000 Rls. 1,800 $
23 12 1394 غرب تهران قرقيزستان 32041610 --- گرانول مستربچ 700 40,138,070 Rls. 1,330 $
مجموع کل
56,703,380,688 ريال
مجموع کل
1,932,776 دلار
[1]