آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,675,665 1,825,239,314,446 Rls. 60,903,605 $
2 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 19,080,806 1,063,527,480,500 Rls. 35,677,035 $
3 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 4,475,040 1,058,066,775,100 Rls. 35,267,140 $
4 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 27132000 قيرنفت 63,687,693 758,128,417,156 Rls. 25,668,312 $
5 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 5,770,683 746,522,955,161 Rls. 24,832,378 $
6 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,342,915 615,858,239,863 Rls. 20,621,686 $
7 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 12,288,800 212,971,143,600 Rls. 7,107,273 $
8 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,223,610 172,551,672,740 Rls. 5,813,190 $
9 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 12,245,110 171,223,539,941 Rls. 5,797,691 $
10 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 250,740 135,745,291,520 Rls. 4,594,071 $
11 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,830,545 118,091,433,371 Rls. 3,944,083 $
12 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 1,154,160 92,900,820,900 Rls. 3,161,790 $
13 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 1,236,459 66,671,796,541 Rls. 2,209,006 $
14 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,199,600 61,408,003,840 Rls. 2,039,320 $
15 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 439,446 38,191,650,396 Rls. 1,273,479 $
16 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 704,510 38,075,628,051 Rls. 1,268,118 $
17 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 436,220 25,369,558,750 Rls. 855,957 $
18 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 398,500 19,987,971,002 Rls. 670,476 $
19 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 367,348 19,812,440,755 Rls. 661,226 $
20 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,409,040 14,165,161,125 Rls. 479,303 $
21 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 105,910 12,679,103,640 Rls. 423,660 $
22 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 95,400 12,450,885,600 Rls. 413,400 $
23 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 216,000 8,559,126,306 Rls. 302,389 $
24 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 76,000 7,967,687,000 Rls. 266,006 $
25 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 210,000 6,809,957,000 Rls. 231,157 $
26 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 27101940 روغن پايه معدني 184,690 6,784,294,596 Rls. 224,908 $
27 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 5,436,138,400 Rls. 184,748 $
28 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 103,000 4,903,408,500 Rls. 164,500 $
29 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 66,183 3,569,104,840 Rls. 119,129 $
30 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 31,100 3,229,199,200 Rls. 106,900 $
31 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 3,181,357,872 Rls. 105,336 $
32 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 480,500 2,799,104,700 Rls. 96,100 $
33 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03061200 لابستردريائي ,يخ زده 8,600 2,589,632,000 Rls. 86,000 $
34 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 56,040 2,561,777,400 Rls. 85,400 $
35 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 19,758 2,367,482,592 Rls. 79,032 $
36 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 83,002 2,195,556,409 Rls. 74,702 $
37 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 5,280 1,912,394,880 Rls. 63,360 $
38 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 92,748 1,775,282,590 Rls. 59,602 $
39 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03083000 ژله فيش (عروس دريايي) (Rhopilema spp) 25,610 1,758,843,580 Rls. 58,903 $
40 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 90,000 1,728,694,500 Rls. 58,500 $
41 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 25,200 1,281,921,255 Rls. 43,545 $
42 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 02071320 احشاء تازه و يا سرد کرده مرغ 81,000 1,034,883,000 Rls. 36,450 $
43 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 27101920 گريس 71,000 802,358,220 Rls. 26,980 $
44 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 26,000 701,181,000 Rls. 23,400 $
45 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 44,380 531,672,400 Rls. 17,752 $
46 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 11,000 398,547,600 Rls. 13,200 $
47 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 90,220 324,238,700 Rls. 10,826 $
48 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 6,060 237,222,336 Rls. 7,878 $
49 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 03019200 مارماهي زنده (گونه Anguilla ) 5,580 188,492,400 Rls. 6,671 $
50 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 68062010 رسهاي منبسط شده 38,945 147,466,991 Rls. 5,063 $
51 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 25202000 ک گچ 125,000 87,222,300 Rls. 2,900 $
52 12 1394 شهيدرجايي ويتنام 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 56,850 59,900,724 Rls. 1,989 $
مجموع کل
7,355,563,433,289 ريال
مجموع کل
246,245,525 دلار
[1]