آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 384,996 50,864,336,270 Rls. 1,701,065 $
2 12 1394 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 283,837 50,419,932,653 Rls. 1,702,521 $
3 12 1394 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,838,605 8,998,896,123 Rls. 301,088 $
4 12 1394 شهيدرجايي لبنان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 39,310 3,248,337,082 Rls. 108,102 $
5 12 1394 شهيدرجايي لبنان 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 12,317 1,840,775,650 Rls. 61,585 $
6 12 1394 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 170,470 1,826,650,860 Rls. 61,060 $
7 12 1394 شهيدرجايي لبنان 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 1,840 1,577,873,288 Rls. 52,244 $
8 12 1394 شهيدرجايي لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 26,250 1,030,643,250 Rls. 34,125 $
9 12 1394 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 89,660 929,365,430 Rls. 31,752 $
10 12 1394 شهيدرجايي لبنان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 12,502 923,991,565 Rls. 31,255 $
11 12 1394 شهيدرجايي لبنان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 135,733 766,265,600 Rls. 26,223 $
12 12 1394 شهيدرجايي لبنان 27101910 روغن موتور 23,469 370,242,109 Rls. 12,595 $
13 12 1394 شهيدرجايي لبنان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,265 254,982,371 Rls. 8,449 $
14 12 1394 شهيدرجايي لبنان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 19,000 117,242,112 Rls. 3,914 $
مجموع کل
123,169,534,363 ريال
مجموع کل
4,135,978 دلار
[1]