آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 192,000 49,053,350,400 Rls. 1,632,000 $
2 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 154,290 36,399,711,283 Rls. 1,213,813 $
3 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 299,187 15,785,859,200 Rls. 528,220 $
4 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 124,000 13,030,535,000 Rls. 434,005 $
5 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 38,400 9,833,779,200 Rls. 326,400 $
6 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 103,452 9,345,872,410 Rls. 310,357 $
7 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 17,470 6,957,078,120 Rls. 230,680 $
8 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 127,400 4,205,284,930 Rls. 140,140 $
9 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 123,576 2,520,741,634 Rls. 83,552 $
10 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 63,692 1,923,809,915 Rls. 63,692 $
11 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 50,400 1,518,451,200 Rls. 50,400 $
12 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 34,300 1,137,899,070 Rls. 37,730 $
13 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,000 808,812,000 Rls. 27,000 $
14 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 80,000 745,332,000 Rls. 24,800 $
15 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 8,000 711,588,000 Rls. 24,000 $
16 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 9,614 511,674,653 Rls. 17,428 $
17 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 10,323 463,823,220 Rls. 15,484 $
18 12 1394 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,130 321,648,309 Rls. 10,737 $
مجموع کل
155,275,250,544 ريال
مجموع کل
5,170,437 دلار
[1]