آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 182,926,514 2,089,109,785,357 Rls. 70,295,376 $
2 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 3,066,400 61,491,230,200 Rls. 2,082,451 $
3 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 08132000 آلو ,خشک کرده 433,000 26,590,055,640 Rls. 883,323 $
4 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 249,173 15,039,583,934 Rls. 498,346 $
5 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 720,000 13,585,572,000 Rls. 467,726 $
6 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 168,360 10,054,459,200 Rls. 336,720 $
7 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 74,880 7,450,672,320 Rls. 262,080 $
8 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,397,775,000 Rls. 247,500 $
9 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 50,000 5,242,125,000 Rls. 175,000 $
10 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 654,627 5,138,603,814 Rls. 170,202 $
11 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 861,559 4,975,296,132 Rls. 172,311 $
12 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 140,000 4,613,408,800 Rls. 154,002 $
13 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,902,726,000 Rls. 63,000 $
14 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,444,608,000 Rls. 48,000 $
15 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 08094000 آلو و گوجه , تازه 20,030 1,204,055,100 Rls. 40,900 $
16 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 82,488 1,112,114,899 Rls. 37,119 $
17 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 25070010 کائولن 584,500 727,714,806 Rls. 24,549 $
18 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 25202000 ک گچ 431,800 347,699,520 Rls. 11,658 $
19 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 13,420 265,897,170 Rls. 9,394 $
20 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 54050000 تک رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشکال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 5,606 260,663,415 Rls. 8,633 $
21 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 68062010 رسهاي منبسط شده 11,975 46,854,272 Rls. 1,556 $
مجموع کل
2,258,000,900,579 ريال
مجموع کل
75,989,847 دلار
[1]