آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 526,790 20,147,359,132 Rls. 686,499 $
2 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 424,290 15,795,786,497 Rls. 529,031 $
3 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 32,330 4,766,186,940 Rls. 161,650 $
4 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 66,250 4,243,413,500 Rls. 141,559 $
5 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 40,220 3,012,176,350 Rls. 100,550 $
6 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 9,758 2,653,278,264 Rls. 87,822 $
7 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,025 2,552,438,616 Rls. 84,524 $
8 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 129,820 1,978,581,539 Rls. 66,361 $
9 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,080 1,912,220,496 Rls. 64,944 $
10 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 19,000 1,565,253,250 Rls. 52,250 $
11 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 137,350 1,455,422,227 Rls. 50,206 $
12 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 76,200 1,064,338,886 Rls. 36,075 $
13 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 15,552 702,079,488 Rls. 23,328 $
14 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 8,950 594,874,280 Rls. 19,690 $
15 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 27132000 قيرنفت 43,500 441,629,400 Rls. 14,790 $
16 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,700 356,126,760 Rls. 11,880 $
17 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 19,810 281,181,287 Rls. 9,317 $
18 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,730 182,706,039 Rls. 6,192 $
19 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 08109020 زرشك تازه 210 55,753,110 Rls. 1,890 $
20 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 518 27,938,564 Rls. 932 $
مجموع کل
63,788,744,625 ريال
مجموع کل
2,149,489 دلار
[1]