آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 709,326,705 7,585,036,865,157 Rls. 258,309,396 $
2 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 170,114,482 1,844,780,348,417 Rls. 62,756,514 $
3 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 122,572,236 1,546,584,018,033 Rls. 52,009,318 $
4 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 9,092,204 1,332,556,329,980 Rls. 44,117,111 $
5 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 72,807,843 1,093,200,910,920 Rls. 36,901,243 $
6 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 75,136,291 876,933,795,196 Rls. 30,048,897 $
7 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,191,414 788,678,756,917 Rls. 26,539,199 $
8 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 13,848,076 740,924,180,408 Rls. 24,995,828 $
9 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 19,004,425 659,961,966,789 Rls. 22,137,883 $
10 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 38,546,206 654,942,368,290 Rls. 22,188,829 $
11 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 32,000,000 506,587,114,240 Rls. 16,911,040 $
12 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,952,451 489,476,280,793 Rls. 16,446,027 $
13 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 933,739 458,547,716,626 Rls. 15,446,377 $
14 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 30,894,807 430,233,693,465 Rls. 14,855,934 $
15 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 866,416,806 305,664,734,228 Rls. 10,359,059 $
16 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 2,350,978 285,328,970,831 Rls. 9,614,530 $
17 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 65,110,650 260,919,583,935 Rls. 8,769,330 $
18 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,498,028 232,834,291,930 Rls. 7,736,463 $
19 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 900,056 226,394,306,727 Rls. 7,530,723 $
20 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,837,830 188,675,275,305 Rls. 6,357,437 $
21 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,056,310 186,387,685,098 Rls. 6,290,647 $
22 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 104,241,764 175,422,592,539 Rls. 5,941,855 $
23 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 150,709,375 156,083,251,596 Rls. 5,273,926 $
24 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 4,972,710 130,912,907,744 Rls. 4,419,947 $
25 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,650,176 124,457,818,654 Rls. 4,206,044 $
26 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,841,946 111,921,772,026 Rls. 3,889,464 $
27 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 3,833,722 109,252,650,105 Rls. 3,711,672 $
28 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,827,231 107,620,881,503 Rls. 3,616,993 $
29 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 3,198,340 104,160,200,815 Rls. 3,517,312 $
30 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 3,998,193 81,980,464,490 Rls. 2,878,024 $
31 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 89,250,000 78,520,075,500 Rls. 2,671,820 $
32 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 6,958,014 72,571,074,826 Rls. 2,435,305 $
33 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 6,000,000 69,480,000,000 Rls. 2,400,000 $
34 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 135,190 55,483,096,434 Rls. 1,879,179 $
35 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 241,578 54,297,372,780 Rls. 1,811,848 $
36 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 165,435 54,104,992,668 Rls. 1,860,879 $
37 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 14,795,135 50,023,802,380 Rls. 1,741,192 $
38 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,639,610 48,511,235,000 Rls. 1,639,610 $
39 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 898,960 47,720,058,338 Rls. 1,656,842 $
40 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27074000 نفتالن 1,745,798 46,999,984,601 Rls. 1,571,220 $
41 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,100,000 45,667,283,200 Rls. 1,514,400 $
42 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 502,087 44,958,340,249 Rls. 1,519,768 $
43 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 8,391,532 40,760,445,868 Rls. 1,384,605 $
44 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 324,010 33,872,436,850 Rls. 1,134,035 $
45 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 72,760 27,709,809,000 Rls. 929,400 $
46 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 32,001 27,018,449,708 Rls. 900,908 $
47 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 939,002 26,547,885,976 Rls. 886,954 $
48 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,278,859 25,880,939,062 Rls. 873,943 $
49 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 700,200 24,833,166,457 Rls. 859,430 $
50 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,407,572 23,457,124,797 Rls. 789,225 $
51 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 262,550 23,222,913,750 Rls. 787,650 $
52 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,076,679 22,738,604,275 Rls. 763,506 $
53 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 18,323,983 22,619,933,792 Rls. 769,647 $
54 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 312,410 22,264,756,805 Rls. 750,822 $
55 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101920 گريس 1,968,677 21,913,092,204 Rls. 748,100 $
56 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 256,771 20,799,581,905 Rls. 698,682 $
57 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29126000 پارا فرمالدئيد 1,110,400 19,901,096,800 Rls. 669,505 $
58 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 7,041,163 18,458,371,185 Rls. 621,513 $
59 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 123,160 18,030,246,000 Rls. 615,800 $
60 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 619,360 16,373,540,698 Rls. 557,202 $
61 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 858,444 16,176,739,472 Rls. 541,953 $
62 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 91,850 15,956,884,948 Rls. 532,757 $
63 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 137,896 15,103,900,128 Rls. 503,076 $
64 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 6,107,041 15,031,638,583 Rls. 519,187 $
65 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 16,300,000 14,696,472,000 Rls. 489,000 $
66 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 171,210 14,114,059,740 Rls. 474,440 $
67 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 68,803 13,066,581,191 Rls. 442,721 $
68 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 100,000 13,054,950,000 Rls. 450,000 $
69 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 208,640 12,702,735,036 Rls. 425,626 $
70 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 105,264 12,482,516,644 Rls. 420,922 $
71 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 136,748 12,203,258,060 Rls. 410,245 $
72 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 137,579 11,821,000,440 Rls. 412,460 $
73 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 131,229 11,156,531,091 Rls. 377,901 $
74 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 298,800 11,150,188,080 Rls. 377,044 $
75 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,140,000 10,891,505,802 Rls. 362,542 $
76 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 155,500 10,516,853,900 Rls. 367,767 $
77 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 154,019 10,135,331,831 Rls. 347,133 $
78 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,836,994 10,028,998,223 Rls. 352,449 $
79 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 489,714 9,870,869,030 Rls. 352,619 $
80 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 111,700 9,728,970,128 Rls. 323,849 $
81 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29221310 تري اتانول آمين 239,200 9,648,588,320 Rls. 334,392 $
82 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 72,712 9,492,515,244 Rls. 327,204 $
83 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 2,997,730 9,005,621,496 Rls. 299,773 $
84 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 187,000 8,529,455,300 Rls. 284,300 $
85 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08109030 عناب تازه 35,068 8,405,525,920 Rls. 280,549 $
86 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 41,531 8,102,514,018 Rls. 272,667 $
87 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 111,700 8,069,389,375 Rls. 279,163 $
88 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 131,405 8,064,216,136 Rls. 276,323 $
89 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 363,548 7,592,110,301 Rls. 254,483 $
90 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 93,480 7,311,879,698 Rls. 248,477 $
91 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 41,500 7,227,393,000 Rls. 249,000 $
92 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 239,200 7,191,447,429 Rls. 238,795 $
93 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29221110 منواتانول آمين 326,400 7,116,986,400 Rls. 244,739 $
94 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 663,834 6,891,570,950 Rls. 235,594 $
95 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 111,960 6,841,976,241 Rls. 228,400 $
96 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,195,032 6,815,528,469 Rls. 230,562 $
97 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 63,370 6,476,082,620 Rls. 221,795 $
98 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 43,300 6,012,049,120 Rls. 199,180 $
99 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 210,000 5,787,692,400 Rls. 193,200 $
100 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 77,670 5,694,248,495 Rls. 194,847 $
مجموع کل
23,301,368,219,124 ريال
مجموع کل
788,797,145 دلار