آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 1,200,000 41,966,262,000 Rls. 1,404,000 $
2 12 1394 سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,910 17,235,391,140 Rls. 592,515 $
3 12 1394 سيرجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 7,980,199,500 Rls. 272,000 $
4 12 1394 سيرجان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,205 1,531,293,030 Rls. 53,523 $
مجموع کل
68,713,145,670 ريال
مجموع کل
2,322,038 دلار
[1]