آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 4,659,040 96,494,681,054 Rls. 3,275,398 $
2 12 1394 سمنان تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 45,110,000 67,864,439,100 Rls. 2,318,379 $
3 12 1394 سمنان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,189,085 44,032,171,917 Rls. 1,510,096 $
4 12 1394 سمنان تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 1,018,773 31,699,847,936 Rls. 1,064,585 $
5 12 1394 سمنان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 259,640 23,073,174,270 Rls. 778,920 $
6 12 1394 سمنان تركمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 3,365,070 20,673,113,886 Rls. 712,630 $
7 12 1394 سمنان تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 173,527 13,512,861,872 Rls. 458,736 $
8 12 1394 سمنان تركمنستان 25202000 ک گچ 16,341,760 13,187,238,462 Rls. 450,115 $
9 12 1394 سمنان تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 561,500 12,681,421,678 Rls. 424,174 $
10 12 1394 سمنان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,391,915 8,494,775,880 Rls. 289,009 $
11 12 1394 سمنان تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 343,816 6,756,666,060 Rls. 225,528 $
12 12 1394 سمنان تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 68,850 6,494,719,185 Rls. 228,990 $
13 12 1394 سمنان تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 24,680 5,176,753,400 Rls. 172,760 $
14 12 1394 سمنان تركمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 85,490 3,805,152,042 Rls. 131,907 $
15 12 1394 سمنان تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 46,290 3,800,759,100 Rls. 126,345 $
16 12 1394 سمنان تركمنستان 70193910 پشم شيشه 76,960 3,339,599,192 Rls. 114,173 $
17 12 1394 سمنان تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 370,800 3,071,097,861 Rls. 106,158 $
18 12 1394 سمنان تركمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 411,710 2,466,471,900 Rls. 82,342 $
19 12 1394 سمنان تركمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 86,560 1,997,009,552 Rls. 68,817 $
20 12 1394 سمنان تركمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 8,380 1,918,938,714 Rls. 64,526 $
21 12 1394 سمنان تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 25,620 1,918,538,325 Rls. 65,229 $
22 12 1394 سمنان تركمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 83,680 1,745,719,040 Rls. 58,281 $
23 12 1394 سمنان تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 26,746 1,547,204,435 Rls. 51,265 $
24 12 1394 سمنان تركمنستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 9,800 1,365,910,430 Rls. 45,746 $
25 12 1394 سمنان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 76,690 1,231,096,141 Rls. 42,180 $
26 12 1394 سمنان تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 36,948 1,133,480,156 Rls. 38,796 $
27 12 1394 سمنان تركمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 16,000 1,060,944,000 Rls. 36,800 $
28 12 1394 سمنان تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 64,275 1,005,225,841 Rls. 33,509 $
29 12 1394 سمنان تركمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 8,250 988,910,000 Rls. 33,000 $
30 12 1394 سمنان تركمنستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 13,320 884,482,632 Rls. 29,304 $
31 12 1394 سمنان تركمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 116,620 852,511,750 Rls. 29,892 $
32 12 1394 سمنان تركمنستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 9,100 805,056,000 Rls. 26,880 $
33 12 1394 سمنان تركمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,840 704,776,800 Rls. 23,520 $
34 12 1394 سمنان تركمنستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,184 675,396,876 Rls. 23,188 $
35 12 1394 سمنان تركمنستان 54072020 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذکور درجاي ديگر 2,300 597,200,000 Rls. 20,000 $
36 12 1394 سمنان تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 9,310 560,555,100 Rls. 18,620 $
37 12 1394 سمنان تركمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 9,990 541,348,110 Rls. 17,982 $
38 12 1394 سمنان تركمنستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 58,360 475,719,645 Rls. 15,882 $
39 12 1394 سمنان تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,100 443,520,000 Rls. 15,000 $
40 12 1394 سمنان تركمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 8,600 399,100,500 Rls. 13,500 $
41 12 1394 سمنان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,910 374,732,064 Rls. 12,438 $
42 12 1394 سمنان تركمنستان 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 24,280 216,409,958 Rls. 7,219 $
43 12 1394 سمنان تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,690 202,982,875 Rls. 6,725 $
44 12 1394 سمنان تركمنستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 600 159,294,600 Rls. 5,400 $
45 12 1394 سمنان تركمنستان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 2,600 156,951,600 Rls. 5,200 $
46 12 1394 سمنان تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 5,328 140,221,890 Rls. 4,690 $
47 12 1394 سمنان تركمنستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 13,500 139,060,800 Rls. 4,640 $
48 12 1394 سمنان تركمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,190 135,522,000 Rls. 4,500 $
49 12 1394 سمنان تركمنستان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 82,280 123,718,533 Rls. 4,131 $
50 12 1394 سمنان تركمنستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,340 120,459,300 Rls. 4,020 $
51 12 1394 سمنان تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,300 116,805,000 Rls. 3,900 $
52 12 1394 سمنان تركمنستان 25301010 پرليت 21,000 114,076,620 Rls. 3,780 $
53 12 1394 سمنان تركمنستان 28391100 متاسيليکات هاي سديم 13,100 106,743,123 Rls. 3,537 $
54 12 1394 سمنان تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 800 106,536,000 Rls. 3,680 $
55 12 1394 سمنان تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,640 103,574,328 Rls. 3,432 $
56 12 1394 سمنان تركمنستان 34012010 صابون مايع 3,840 103,527,936 Rls. 3,456 $
57 12 1394 سمنان تركمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 180 103,290,840 Rls. 3,420 $
58 12 1394 سمنان تركمنستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 46,750 94,724,400 Rls. 3,272 $
59 12 1394 سمنان تركمنستان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 500 82,997,750 Rls. 2,750 $
60 12 1394 سمنان تركمنستان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 1,850 72,580,495 Rls. 2,405 $
61 12 1394 سمنان تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 67,560,000 Rls. 2,391 $
62 12 1394 سمنان تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 660 50,887,450 Rls. 1,748 $
63 12 1394 سمنان تركمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,610 47,296,332 Rls. 1,566 $
64 12 1394 سمنان تركمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 500 44,248,500 Rls. 1,500 $
65 12 1394 سمنان تركمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 345 29,202,675 Rls. 1,033 $
66 12 1394 سمنان تركمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 510 23,086,935 Rls. 765 $
67 12 1394 سمنان تركمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 120 14,485,920 Rls. 480 $
68 12 1394 سمنان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 775 7,786,182 Rls. 258 $
69 12 1394 سمنان تركمنستان 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 50 4,526,850 Rls. 150 $
70 12 1394 سمنان تركمنستان 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 50 4,526,850 Rls. 150 $
71 12 1394 سمنان تركمنستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 678 4,436,313 Rls. 147 $
72 12 1394 سمنان تركمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 120 2,973,900 Rls. 100 $
73 12 1394 سمنان تركمنستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 50 2,396,000 Rls. 80 $
مجموع کل
392,555,212,860 ريال
مجموع کل
13,345,125 دلار
[1]