آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,786,444 284,347,364,219 Rls. 9,588,953 $
2 12 1394 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,268,235 221,279,633,117 Rls. 7,525,097 $
3 12 1394 ساوه عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 32,894,629 216,731,141,888 Rls. 7,342,994 $
4 12 1394 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,040,054 152,086,911,112 Rls. 5,127,238 $
5 12 1394 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 23,942,930 114,656,582,005 Rls. 3,858,661 $
6 12 1394 ساوه عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 472,351 73,791,155,329 Rls. 2,464,983 $
7 12 1394 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 1,534,104 61,504,718,679 Rls. 2,042,432 $
8 12 1394 ساوه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 736,850 55,509,590,336 Rls. 1,853,656 $
9 12 1394 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 19,642,500 49,564,831,788 Rls. 1,667,973 $
10 12 1394 ساوه عراق 04031090 ماست 1,401,053 45,700,843,435 Rls. 1,547,681 $
11 12 1394 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 338,723 45,288,559,464 Rls. 1,543,203 $
12 12 1394 ساوه عراق 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 8,314,550 41,521,840,021 Rls. 1,421,554 $
13 12 1394 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,228,390 30,678,578,426 Rls. 1,033,288 $
14 12 1394 ساوه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,356,333 27,669,672,908 Rls. 936,175 $
15 12 1394 ساوه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 303,090 27,038,155,080 Rls. 909,276 $
16 12 1394 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 547,275 26,503,083,722 Rls. 894,701 $
17 12 1394 ساوه عراق 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40,190 19,843,639,004 Rls. 678,763 $
18 12 1394 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 178,373 19,044,000,287 Rls. 639,483 $
19 12 1394 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 198,730 17,616,727,530 Rls. 596,078 $
20 12 1394 ساوه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 194,137 16,735,507,861 Rls. 582,087 $
21 12 1394 ساوه عراق 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 3,133,090 15,384,303,786 Rls. 516,566 $
22 12 1394 ساوه عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 5,267,348 14,890,149,533 Rls. 502,120 $
23 12 1394 ساوه عراق 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 44,215 13,448,863,792 Rls. 457,377 $
24 12 1394 ساوه عراق 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 367,000 12,436,317,000 Rls. 424,668 $
25 12 1394 ساوه عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 350,728 12,278,279,256 Rls. 414,475 $
26 12 1394 ساوه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 119,884 10,255,304,688 Rls. 359,205 $
27 12 1394 ساوه عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,436,000 9,627,749,700 Rls. 328,980 $
28 12 1394 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 44,641 9,247,897,592 Rls. 315,289 $
29 12 1394 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 499,800 8,856,019,680 Rls. 299,978 $
30 12 1394 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 108,000 8,134,907,500 Rls. 270,000 $
31 12 1394 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,463,400 7,355,642,924 Rls. 243,656 $
32 12 1394 ساوه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 231,834 6,542,502,902 Rls. 226,116 $
33 12 1394 ساوه عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 54,009 5,954,819,682 Rls. 200,952 $
34 12 1394 ساوه عراق 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 164,178 5,943,094,914 Rls. 197,013 $
35 12 1394 ساوه عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 188,335 5,778,289,020 Rls. 192,375 $
36 12 1394 ساوه عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 62,734 5,624,779,026 Rls. 188,208 $
37 12 1394 ساوه عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 312,755 5,528,188,644 Rls. 183,475 $
38 12 1394 ساوه عراق 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 55,122 5,478,320,676 Rls. 184,670 $
39 12 1394 ساوه عراق 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 105,752 4,360,409,170 Rls. 148,015 $
40 12 1394 ساوه عراق 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 148,493 3,781,046,320 Rls. 126,220 $
41 12 1394 ساوه عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 159,864 3,544,402,167 Rls. 119,898 $
42 12 1394 ساوه عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,792 3,263,974,896 Rls. 108,225 $
43 12 1394 ساوه عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 25,760 3,094,538,080 Rls. 103,040 $
44 12 1394 ساوه عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 28,908 3,053,785,174 Rls. 103,967 $
45 12 1394 ساوه عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 71,124 2,788,902,701 Rls. 93,776 $
46 12 1394 ساوه عراق 84138200 بالابرهاي آبگونها 21,700 2,560,144,888 Rls. 86,755 $
47 12 1394 ساوه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 86,150 2,065,611,160 Rls. 68,920 $
48 12 1394 ساوه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 23,256 1,749,781,440 Rls. 58,140 $
49 12 1394 ساوه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 63,960 1,512,108,159 Rls. 53,321 $
50 12 1394 ساوه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,680 1,354,044,492 Rls. 47,148 $
51 12 1394 ساوه عراق 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 108,066 1,331,150,665 Rls. 46,185 $
52 12 1394 ساوه عراق 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 50,000 1,282,752,000 Rls. 42,500 $
53 12 1394 ساوه عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 41,040 1,223,463,960 Rls. 41,040 $
54 12 1394 ساوه عراق 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 8,440 1,202,657,800 Rls. 42,200 $
55 12 1394 ساوه عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 84,020 1,090,282,755 Rls. 36,546 $
56 12 1394 ساوه عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 11,759 1,065,613,224 Rls. 35,277 $
57 12 1394 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 4,959 1,062,612,648 Rls. 35,208 $
58 12 1394 ساوه عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 41,040 1,041,867,090 Rls. 35,910 $
59 12 1394 ساوه عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 4,520 968,568,652 Rls. 32,092 $
60 12 1394 ساوه عراق 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 42,174 912,793,500 Rls. 31,530 $
61 12 1394 ساوه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 30,185 829,282,776 Rls. 28,588 $
62 12 1394 ساوه عراق 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 18,760 728,225,680 Rls. 24,388 $
63 12 1394 ساوه عراق 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18,149 722,324,032 Rls. 25,408 $
64 12 1394 ساوه عراق 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 6,078 642,699,876 Rls. 21,273 $
65 12 1394 ساوه عراق 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که از20 تجاوز نکند 20,520 617,980,320 Rls. 20,520 $
66 12 1394 ساوه عراق 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 20,520 608,262,048 Rls. 20,189 $
67 12 1394 ساوه عراق 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 2,433 585,819,384 Rls. 19,464 $
68 12 1394 ساوه عراق 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 20,520 476,244,576 Rls. 16,416 $
69 12 1394 ساوه عراق 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 4,219 444,050,415 Rls. 15,189 $
70 12 1394 ساوه عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,127 421,540,832 Rls. 14,072 $
71 12 1394 ساوه عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,078 411,657,120 Rls. 13,728 $
72 12 1394 ساوه عراق 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 50 404,625,000 Rls. 14,262 $
73 12 1394 ساوه عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,890 249,987,060 Rls. 8,492 $
74 12 1394 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 14,400 195,592,320 Rls. 6,480 $
75 12 1394 ساوه عراق 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 890 184,208,640 Rls. 6,231 $
76 12 1394 ساوه عراق 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 14,400 183,105,360 Rls. 6,469 $
77 12 1394 ساوه عراق 25202000 ک گچ 173,000 180,738,985 Rls. 6,055 $
78 12 1394 ساوه عراق 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 990 134,469,720 Rls. 4,455 $
79 12 1394 ساوه عراق 74153900 ا شياءحديده شده ا زمس, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 599 128,329,612 Rls. 4,252 $
80 12 1394 ساوه عراق 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 936 119,742,948 Rls. 4,212 $
81 12 1394 ساوه عراق 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 972 102,747,204 Rls. 3,402 $
82 12 1394 ساوه عراق 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 324 43,667,100 Rls. 1,458 $
83 12 1394 ساوه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 500 42,555,000 Rls. 1,500 $
84 12 1394 ساوه عراق 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84181190 184 11,106,608 Rls. 368 $
مجموع کل
1,762,657,440,082 ريال
مجموع کل
59,542,180 دلار
[1]