آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 3,537,248 207,693,416,484 Rls. 7,074,159 $
2 12 1394 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,934,835 56,369,876,264 Rls. 1,927,138 $
3 12 1394 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 3,014,150 25,047,175,554 Rls. 838,777 $
4 12 1394 ساري عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 143,715 18,472,544,230 Rls. 614,475 $
5 12 1394 ساري عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 268,760 15,167,594,500 Rls. 504,977 $
6 12 1394 ساري عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 218,872 12,144,817,904 Rls. 415,474 $
7 12 1394 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 54,774 10,551,936,244 Rls. 350,562 $
8 12 1394 ساري عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 646,560 9,752,855,392 Rls. 323,507 $
9 12 1394 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 165,552 9,681,860,788 Rls. 330,891 $
10 12 1394 ساري عراق 04031090 ماست 310,250 8,034,021,294 Rls. 280,104 $
11 12 1394 ساري عراق 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 40,389 7,791,596,145 Rls. 258,489 $
12 12 1394 ساري عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 34,000 7,431,388,237 Rls. 246,199 $
13 12 1394 ساري عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 130,328 6,660,026,303 Rls. 221,549 $
14 12 1394 ساري عراق 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 30,130 5,070,902,800 Rls. 170,680 $
15 12 1394 ساري عراق 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 87,990 5,007,375,360 Rls. 167,186 $
16 12 1394 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 81,200 4,875,812,261 Rls. 165,474 $
17 12 1394 ساري عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 144,000 4,323,792,000 Rls. 144,000 $
18 12 1394 ساري عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 76,500 4,062,255,516 Rls. 137,557 $
19 12 1394 ساري عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 46,690 2,185,569,640 Rls. 72,860 $
20 12 1394 ساري عراق 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 83,200 2,008,847,360 Rls. 66,560 $
21 12 1394 ساري عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 15,140 1,736,421,438 Rls. 57,532 $
22 12 1394 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 37,500 1,121,018,800 Rls. 37,501 $
23 12 1394 ساري عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 92,080 1,046,823,990 Rls. 37,134 $
24 12 1394 ساري عراق 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 41,600 1,004,423,680 Rls. 33,280 $
25 12 1394 ساري عراق 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 28,200 832,482,800 Rls. 28,184 $
26 12 1394 ساري عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,448 700,244,875 Rls. 23,375 $
27 12 1394 ساري عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 25,390 679,665,808 Rls. 22,504 $
28 12 1394 ساري عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 4,335 598,960,756 Rls. 19,941 $
29 12 1394 ساري عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 10,224 557,050,543 Rls. 18,814 $
30 12 1394 ساري عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 15,726 530,720,966 Rls. 18,007 $
31 12 1394 ساري عراق 23099010 خوراك اماده ابزيان 16,000 483,088,000 Rls. 16,000 $
32 12 1394 ساري عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,870 329,331,712 Rls. 10,906 $
33 12 1394 ساري عراق 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 14,470 301,226,331 Rls. 10,129 $
34 12 1394 ساري عراق 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 99,930 275,677,599 Rls. 9,393 $
35 12 1394 ساري عراق 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 21,440 248,043,824 Rls. 8,233 $
36 12 1394 ساري عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,370 153,931,008 Rls. 5,206 $
37 12 1394 ساري عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 10,800 123,115,680 Rls. 4,320 $
38 12 1394 ساري عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 382 40,325,824 Rls. 1,336 $
39 12 1394 ساري عراق 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 475 28,701,400 Rls. 950 $
مجموع کل
433,124,919,310 ريال
مجموع کل
14,673,363 دلار
[1]