آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان آذربايجان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 5,323,652 187,112,393,872 Rls. 6,386,063 $
2 12 1394 زنجان آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 118,947 10,563,525,720 Rls. 356,741 $
3 12 1394 زنجان آذربايجان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 30,375 2,724,789,375 Rls. 91,058 $
4 12 1394 زنجان آذربايجان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 9,490 1,469,204,800 Rls. 51,994 $
5 12 1394 زنجان آذربايجان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 38,778 1,322,886,657 Rls. 46,533 $
6 12 1394 زنجان آذربايجان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,050 473,231,080 Rls. 15,800 $
7 12 1394 زنجان آذربايجان 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 930 313,844,692 Rls. 10,478 $
8 12 1394 زنجان آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22 1,859,535 Rls. 65 $
مجموع کل
203,981,735,731 ريال
مجموع کل
6,958,732 دلار
[1]