آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زاهدان افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 7,250,936 138,919,874,387 Rls. 4,721,810 $
2 12 1394 زاهدان افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 3,600,011 133,612,201,490 Rls. 4,600,917 $
3 12 1394 زاهدان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 59,000,000 84,783,116,000 Rls. 2,918,432 $
4 12 1394 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,383,394 55,940,994,038 Rls. 1,871,028 $
5 12 1394 زاهدان افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,000,000 55,079,514,000 Rls. 1,865,516 $
6 12 1394 زاهدان افغانستان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 98,920 21,497,157,194 Rls. 723,934 $
7 12 1394 زاهدان افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,108,031 11,031,427,677 Rls. 365,727 $
8 12 1394 زاهدان افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 268,310 10,021,346,160 Rls. 351,961 $
9 12 1394 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 140,046 8,293,796,844 Rls. 280,092 $
10 12 1394 زاهدان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 86,627 7,789,539,618 Rls. 259,891 $
11 12 1394 زاهدان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,170 3,311,401,095 Rls. 116,089 $
12 12 1394 زاهدان افغانستان 33051000 شامپوها 29,594 2,089,234,338 Rls. 73,786 $
13 12 1394 زاهدان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,608 2,088,493,281 Rls. 71,703 $
14 12 1394 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 66,652 1,775,787,153 Rls. 59,972 $
15 12 1394 زاهدان افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 16,300 1,472,476,800 Rls. 48,900 $
16 12 1394 زاهدان افغانستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 43,696 1,178,118,939 Rls. 39,327 $
17 12 1394 زاهدان افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,324 1,014,881,504 Rls. 33,592 $
18 12 1394 زاهدان افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 45,121 1,008,778,680 Rls. 33,390 $
19 12 1394 زاهدان افغانستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 22,033 924,202,512 Rls. 30,852 $
20 12 1394 زاهدان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 25,562 919,299,780 Rls. 30,674 $
21 12 1394 زاهدان افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,914 560,598,192 Rls. 18,627 $
22 12 1394 زاهدان افغانستان 34011150 صابون رختشويي 7,325 362,424,000 Rls. 12,000 $
23 12 1394 زاهدان افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 5,861 300,165,264 Rls. 9,963 $
24 12 1394 زاهدان افغانستان 08081000 سيب , تازه 22,727 287,457,220 Rls. 9,545 $
25 12 1394 زاهدان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,239 202,262,304 Rls. 6,717 $
مجموع کل
544,464,548,470 ريال
مجموع کل
18,554,447 دلار
[1]