آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خارك بلژيك 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 20,184,591 178,668,709,175 Rls. 6,382,621 $
مجموع کل
178,668,709,175 ريال
مجموع کل
6,382,621 دلار
[1]