آمار کل " صادرات به" کشور ((بلوروس ( روسيه سفيد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 620 20,765,744,000 Rls. 688,000 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 550 10,840,744,000 Rls. 361,008 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90181911 ---دستگاه مانيتور علائم حياتي 580 6,865,760,000 Rls. 236,000 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 619 2,521,831,200 Rls. 88,600 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 58 126,593,280 Rls. 4,224 $
مجموع کل
41,120,672,480 ريال
مجموع کل
1,377,832 دلار
[1]