آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 694,700 47,547,700,871 Rls. 1,680,373 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 510,833 31,078,044,138 Rls. 1,032,179 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,679 23,405,993,684 Rls. 780,393 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 51,460 17,675,654,556 Rls. 596,086 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 38,180 15,118,203,600 Rls. 533,431 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 10,593 7,736,430,820 Rls. 264,840 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 44 4,102,916,400 Rls. 144,954 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 4,005,428,000 Rls. 133,000 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 16,544 3,868,367,200 Rls. 132,352 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 3,950 2,353,245,756 Rls. 79,478 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 19,640 2,269,591,120 Rls. 78,515 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 580 1,893,715,200 Rls. 63,227 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 46 973,302,231 Rls. 32,289 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08091000 زردآلو ,تازه 18,285 879,485,672 Rls. 30,007 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 3,000 697,656,000 Rls. 24,000 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 85176930 درب باز کن غير تصويري 2,028 636,148,984 Rls. 21,076 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 6 540,029,000 Rls. 18,025 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,420 526,919,660 Rls. 17,731 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 7,900 483,582,420 Rls. 16,624 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 71031010 فيروزه طبيعى كارنشده يا به طورساده اره شده يا ناهموارى گرفته شده 22 471,168,828 Rls. 15,659 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 800 382,484,025 Rls. 12,705 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,500 291,270,000 Rls. 10,000 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 7,000 255,374,400 Rls. 8,791 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 85176920 درب باز کن تصويري ( Video door phone ) 183 143,018,281 Rls. 4,739 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08109010 انار تازه 2,100 94,830,750 Rls. 3,150 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 90,540,000 Rls. 3,000 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 450 85,512,375 Rls. 2,925 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08081000 سيب , تازه 2,200 72,493,520 Rls. 2,420 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 45,268,500 Rls. 1,500 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 25 24,102,400 Rls. 800 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 600 23,384,333 Rls. 791 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 49 19,737,066 Rls. 654 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 19 12,587,287 Rls. 425 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 08094000 آلو و گوجه , تازه 170 8,549,632 Rls. 291 $
مجموع کل
167,812,736,709 ريال
مجموع کل
5,746,429 دلار
[1]