آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,931 33,803,589,585 Rls. 1,136,632 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 13,656 1,853,400,564 Rls. 61,452 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 22 1,680,834,479 Rls. 57,949 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 28 1,392,912,330 Rls. 46,355 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,364 1,166,541,504 Rls. 39,756 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 1,210 1,021,786,920 Rls. 33,880 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 2,016 935,396,640 Rls. 32,360 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 62021990 پالتو نيم پالتو ومانتو، باراني ، ردا شنل از ساير مواد نسجي بجز البسه محلي 1,200 889,168,800 Rls. 31,200 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,359 866,405,740 Rls. 28,761 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 88 774,981,779 Rls. 25,870 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08109020 زرشك تازه 2,924 755,939,745 Rls. 25,641 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 649 488,465,065 Rls. 16,273 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 300 407,443,500 Rls. 13,500 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 490 369,600,140 Rls. 12,740 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 445 353,545,560 Rls. 11,920 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 466 283,190,400 Rls. 9,600 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,050 215,518,530 Rls. 7,170 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,025 209,692,000 Rls. 7,000 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 221 177,266,149 Rls. 5,918 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 468 167,082,336 Rls. 5,664 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,475 163,279,900 Rls. 5,405 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39241010 ظروف ملامين 1,060 154,655,412 Rls. 5,156 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 330 128,527,000 Rls. 4,300 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 300 127,665,000 Rls. 4,500 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 241 124,430,720 Rls. 4,261 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 898 110,729,158 Rls. 3,694 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 120 108,727,200 Rls. 3,600 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 151 103,379,250 Rls. 3,450 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 570 102,121,200 Rls. 3,420 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 47020000 خمير چوب شيميائي ا ز درجه حل شونده 1,100 98,924,100 Rls. 3,300 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 82,992,250 Rls. 2,750 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 756 66,630,260 Rls. 2,222 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,000 54,347,400 Rls. 1,800 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 44140010 قاب چوبي صنايع دستي براي تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند شامل خراطي، معرق، مشبك، منبت، نازك كاري ، نقاشي روي چوب ، خاتم 200 54,325,800 Rls. 1,800 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 500 54,324,000 Rls. 1,800 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 354 53,285,850 Rls. 1,770 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 200 53,051,900 Rls. 1,870 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 350 47,929,600 Rls. 1,600 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 740 40,468,950 Rls. 1,350 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 320 28,892,160 Rls. 960 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 230 24,971,652 Rls. 828 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 150 22,638,000 Rls. 750 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 230 22,483,355 Rls. 745 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 400 14,388,960 Rls. 480 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 90 10,876,320 Rls. 360 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 85 10,260,860 Rls. 340 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 97 9,332,550 Rls. 310 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4 7,695,900 Rls. 255 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 250 4,274,850 Rls. 150 $
مجموع کل
49,698,371,323 ريال
مجموع کل
1,672,868 دلار
[1]