آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 320,705 19,094,990,786 Rls. 641,299 $
2 12 1394 تبريز بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 81,000 8,498,056,000 Rls. 283,510 $
3 12 1394 تبريز بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 251,070 5,382,442,802 Rls. 180,723 $
4 12 1394 تبريز بلغارستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 20,040 5,120,248,260 Rls. 169,657 $
5 12 1394 تبريز بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 72,000 3,217,401,000 Rls. 108,004 $
6 12 1394 تبريز بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 383,975 2,345,699,949 Rls. 82,290 $
7 12 1394 تبريز بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 56,925 1,901,255,750 Rls. 63,426 $
8 12 1394 تبريز بلغارستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 40,000 1,569,640,050 Rls. 54,219 $
9 12 1394 تبريز بلغارستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 10,150 1,441,033,950 Rls. 48,351 $
10 12 1394 تبريز بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,424,086,920 Rls. 47,304 $
11 12 1394 تبريز بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,326,667,140 Rls. 44,068 $
12 12 1394 تبريز بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 213,920 1,289,742,328 Rls. 42,784 $
13 12 1394 تبريز بلغارستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 14,384 862,844,862 Rls. 30,165 $
14 12 1394 تبريز بلغارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,511 808,260,240 Rls. 27,906 $
15 12 1394 تبريز بلغارستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 31,130 792,553,500 Rls. 26,461 $
16 12 1394 تبريز بلغارستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 9,580 516,492,288 Rls. 17,245 $
17 12 1394 تبريز بلغارستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 9,000 407,673,000 Rls. 13,500 $
18 12 1394 تبريز بلغارستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 4,200 227,593,800 Rls. 7,560 $
19 12 1394 تبريز بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,018 91,127,835 Rls. 3,027 $
20 12 1394 تبريز بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 22,000 53,123,840 Rls. 1,760 $
21 12 1394 تبريز بلغارستان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 200 33,115,500 Rls. 1,100 $
22 12 1394 تبريز بلغارستان 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 65 21,525,075 Rls. 715 $
مجموع کل
56,425,574,875 ريال
مجموع کل
1,895,072 دلار
[1]