آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 10,907,570 65,632,440,542 Rls. 2,198,457 $
2 12 1394 تبريز ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 569,980 25,423,666,800 Rls. 854,909 $
3 12 1394 تبريز ايتاليا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 10,464,510,000 Rls. 350,005 $
4 12 1394 تبريز ايتاليا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 36,000 8,989,039,200 Rls. 297,600 $
5 12 1394 تبريز ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,103,468,800 Rls. 202,800 $
6 12 1394 تبريز ايتاليا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 11,800 2,456,166,375 Rls. 86,775 $
7 12 1394 تبريز ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,200 906,233,280 Rls. 30,240 $
8 12 1394 تبريز ايتاليا 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 87,075 507,246,705 Rls. 17,415 $
9 12 1394 تبريز ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,995 299,260,440 Rls. 9,990 $
10 12 1394 تبريز ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 38,913 233,749,790 Rls. 7,800 $
11 12 1394 تبريز ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 229,523,985 Rls. 7,851 $
12 12 1394 تبريز ايتاليا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 20,945 139,034,653 Rls. 4,607 $
13 12 1394 تبريز ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,950 128,972,250 Rls. 4,455 $
14 12 1394 تبريز ايتاليا 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 2,134 127,421,775 Rls. 4,225 $
15 12 1394 تبريز ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 370 71,664,000 Rls. 2,400 $
16 12 1394 تبريز ايتاليا 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 23 71,072,500 Rls. 2,500 $
17 12 1394 تبريز ايتاليا 08105000 کيوي، تازه 4,132 51,973,660 Rls. 1,735 $
18 12 1394 تبريز ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 1,500 9,585,920 Rls. 320 $
19 12 1394 تبريز ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 41 3,215,856 Rls. 114 $
مجموع کل
121,848,246,531 ريال
مجموع کل
4,084,197 دلار
[1]