آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 61,000,657 589,499,329,334 Rls. 19,811,341 $
2 12 1394 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 798,091 68,575,097,346 Rls. 2,351,610 $
3 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 826,041 46,779,070,163 Rls. 1,609,613 $
4 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07031000 پيازوموسير 3,076,298 34,620,794,204 Rls. 1,227,868 $
5 12 1394 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 352,240 24,805,892,423 Rls. 835,569 $
6 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 217,837 19,068,428,546 Rls. 643,737 $
7 12 1394 بيله سوار آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,272,840 13,435,297,769 Rls. 463,681 $
8 12 1394 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 503,149 8,383,346,769 Rls. 282,921 $
9 12 1394 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 778,847 7,490,551,520 Rls. 258,046 $
10 12 1394 بيله سوار آذربايجان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 140,425 5,923,770,018 Rls. 203,627 $
11 12 1394 بيله سوار آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 236,126 5,304,925,862 Rls. 177,091 $
12 12 1394 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 107,439 5,254,569,430 Rls. 176,108 $
13 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 536,645 4,964,005,224 Rls. 171,570 $
14 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 525,477 4,910,062,336 Rls. 166,970 $
15 12 1394 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 53,075 4,502,064,425 Rls. 156,705 $
16 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 112,647 4,475,408,796 Rls. 150,673 $
17 12 1394 بيله سوار آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,227 4,426,356,591 Rls. 147,688 $
18 12 1394 بيله سوار آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 200,662 4,340,265,577 Rls. 150,454 $
19 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08061000 ا نگور تازه 155,668 3,590,385,630 Rls. 119,869 $
20 12 1394 بيله سوار آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 17,984 3,449,083,556 Rls. 116,040 $
21 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 268,022 3,288,247,758 Rls. 110,019 $
22 12 1394 بيله سوار آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,933 3,135,151,200 Rls. 104,880 $
23 12 1394 بيله سوار آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,458 2,984,318,953 Rls. 99,926 $
24 12 1394 بيله سوار آذربايجان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 9,875 2,922,555,690 Rls. 97,372 $
25 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 114,491 2,756,066,356 Rls. 93,455 $
26 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,706 2,659,773,326 Rls. 88,942 $
27 12 1394 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 26,181 2,638,812,980 Rls. 90,574 $
28 12 1394 بيله سوار آذربايجان 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 5,675 2,529,622,050 Rls. 85,125 $
29 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 240,001 2,528,029,802 Rls. 88,773 $
30 12 1394 بيله سوار آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 234,785 2,342,117,134 Rls. 78,781 $
31 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08094000 آلو و گوجه , تازه 103,052 2,323,089,146 Rls. 81,889 $
32 12 1394 بيله سوار آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 19,579 2,143,962,149 Rls. 71,692 $
33 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 108,074 2,093,435,325 Rls. 71,111 $
34 12 1394 بيله سوار آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 491,928 2,057,829,639 Rls. 69,543 $
35 12 1394 بيله سوار آذربايجان 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 43,875 2,035,803,880 Rls. 68,142 $
36 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 21,238 1,908,680,298 Rls. 63,714 $
37 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 20,904 1,887,380,352 Rls. 62,712 $
38 12 1394 بيله سوار آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,700 1,718,799,108 Rls. 57,910 $
39 12 1394 بيله سوار آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,282 1,714,429,614 Rls. 57,144 $
40 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08081000 سيب , تازه 127,119 1,613,228,006 Rls. 53,389 $
41 12 1394 بيله سوار آذربايجان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,800 1,594,189,500 Rls. 53,400 $
42 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07129010 سير خشك شده 47,978 1,573,689,973 Rls. 53,227 $
43 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 152,549 1,453,536,500 Rls. 48,813 $
44 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 67,930 1,264,023,369 Rls. 42,119 $
45 12 1394 بيله سوار آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 91,410 1,215,372,516 Rls. 40,358 $
46 12 1394 بيله سوار آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 22,172 1,182,091,405 Rls. 39,901 $
47 12 1394 بيله سوار آذربايجان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 18,043 1,051,743,540 Rls. 36,193 $
48 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 42,874 1,041,920,361 Rls. 36,810 $
49 12 1394 بيله سوار آذربايجان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 316,773 1,011,085,329 Rls. 34,834 $
50 12 1394 بيله سوار آذربايجان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 6,104 1,006,843,660 Rls. 33,571 $
51 12 1394 بيله سوار آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 12,361 1,006,398,449 Rls. 34,360 $
52 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,102 1,002,910,272 Rls. 33,306 $
53 12 1394 بيله سوار آذربايجان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 17,669 951,562,120 Rls. 31,801 $
54 12 1394 بيله سوار آذربايجان 63061200 روپوش کالا,پرده سايبان وپرده سايبان دروپنجره, ا زا لياف سنتتيک. 4,880 875,688,258 Rls. 29,280 $
55 12 1394 بيله سوار آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 9,331 839,136,468 Rls. 27,993 $
56 12 1394 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 32,945 823,840,378 Rls. 27,674 $
57 12 1394 بيله سوار آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,068,471 780,841,352 Rls. 26,911 $
58 12 1394 بيله سوار آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 3,195 769,662,720 Rls. 25,560 $
59 12 1394 بيله سوار آذربايجان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 9,097 716,979,535 Rls. 23,950 $
60 12 1394 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,074 686,198,599 Rls. 22,833 $
61 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 43,998 672,553,535 Rls. 22,764 $
62 12 1394 بيله سوار آذربايجان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 63,295 662,674,318 Rls. 22,151 $
63 12 1394 بيله سوار آذربايجان 04100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد 4,101 613,894,700 Rls. 20,505 $
64 12 1394 بيله سوار آذربايجان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,775 611,543,520 Rls. 20,412 $
65 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,990 603,808,870 Rls. 19,990 $
66 12 1394 بيله سوار آذربايجان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 5,633 505,083,447 Rls. 16,899 $
67 12 1394 بيله سوار آذربايجان 28301000 سولفور سديم 21,340 463,464,747 Rls. 15,471 $
68 12 1394 بيله سوار آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,725 462,006,952 Rls. 15,450 $
69 12 1394 بيله سوار آذربايجان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 139,743 457,199,731 Rls. 15,372 $
70 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 10,000 422,702,000 Rls. 14,000 $
71 12 1394 بيله سوار آذربايجان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,755 413,102,292 Rls. 13,792 $
72 12 1394 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,214 407,257,020 Rls. 13,564 $
73 12 1394 بيله سوار آذربايجان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,200 405,918,864 Rls. 14,352 $
74 12 1394 بيله سوار آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,072 379,793,708 Rls. 12,679 $
75 12 1394 بيله سوار آذربايجان 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,051 376,047,840 Rls. 12,612 $
76 12 1394 بيله سوار آذربايجان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 5,917 356,534,752 Rls. 11,834 $
77 12 1394 بيله سوار آذربايجان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 2,522 352,152,630 Rls. 11,853 $
78 12 1394 بيله سوار آذربايجان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 25,600 350,195,712 Rls. 12,288 $
79 12 1394 بيله سوار آذربايجان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 11,106 338,042,018 Rls. 11,265 $
80 12 1394 بيله سوار آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 384,590 321,171,159 Rls. 10,765 $
81 12 1394 بيله سوار آذربايجان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 5,965 299,600,868 Rls. 9,934 $
82 12 1394 بيله سوار آذربايجان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 2,785 289,383,390 Rls. 9,747 $
83 12 1394 بيله سوار آذربايجان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 4,845 272,240,332 Rls. 9,011 $
84 12 1394 بيله سوار آذربايجان 32041320 گرانول مستربچ ( master batch ) 1,236 259,157,094 Rls. 8,652 $
85 12 1394 بيله سوار آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,500 251,884,680 Rls. 8,340 $
86 12 1394 بيله سوار آذربايجان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 1,212 249,090,240 Rls. 8,484 $
87 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08071100 هندوا نه , تازه 26,503 239,718,829 Rls. 8,470 $
88 12 1394 بيله سوار آذربايجان 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 2,820 239,460,300 Rls. 8,460 $
89 12 1394 بيله سوار آذربايجان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 9,000 230,899,950 Rls. 7,650 $
90 12 1394 بيله سوار آذربايجان 25202000 ک گچ 264,742 214,647,045 Rls. 7,404 $
91 12 1394 بيله سوار آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 65,250 203,523,686 Rls. 6,742 $
92 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 196,378,000 Rls. 6,500 $
93 12 1394 بيله سوار آذربايجان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 9,410 175,131,873 Rls. 5,834 $
94 12 1394 بيله سوار آذربايجان 57041000 فرش چهارگوش, که مساحت آن 0.3 مترمربع ياکمترباشد,ا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده. 727 174,305,520 Rls. 5,816 $
95 12 1394 بيله سوار آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,940 168,650,602 Rls. 5,626 $
96 12 1394 بيله سوار آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 4,910 163,114,193 Rls. 5,401 $
97 12 1394 بيله سوار آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,370 159,560,500 Rls. 5,500 $
98 12 1394 بيله سوار آذربايجان 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 1,125 134,802,000 Rls. 4,500 $
99 12 1394 بيله سوار آذربايجان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 2,437 131,620,536 Rls. 4,386 $
100 12 1394 بيله سوار آذربايجان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 558 100,761,408 Rls. 3,348 $
مجموع کل
945,256,831,450 ريال
مجموع کل
31,966,993 دلار