آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بندر تركمن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر تركمن عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,125,645 55,827,799,425 Rls. 1,913,076 $
2 12 1394 بندر تركمن عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 346,835 20,673,933,800 Rls. 693,030 $
3 12 1394 بندر تركمن عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 18,927 699,523,974 Rls. 24,606 $
4 12 1394 بندر تركمن عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,370 463,125,447 Rls. 15,573 $
مجموع کل
77,664,382,646 ريال
مجموع کل
2,646,285 دلار
[1]