آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 5,051,900 755,152,173,500 Rls. 25,259,673 $
2 12 1394 بندر امام خميني كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 350,436,979 390,534,288,856 Rls. 13,267,628 $
3 12 1394 بندر امام خميني كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 1,680,290 240,529,101,900 Rls. 8,380,864 $
4 12 1394 بندر امام خميني كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 141,996,329 130,915,067,362 Rls. 4,368,847 $
5 12 1394 بندر امام خميني كويت 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 39,000,516 41,556,190,086 Rls. 1,384,518 $
6 12 1394 بندر امام خميني كويت 25070010 کائولن 30,111,303 36,905,564,453 Rls. 1,263,815 $
7 12 1394 بندر امام خميني كويت 25239010 ک کسيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 18,500,000 19,402,337,500 Rls. 647,500 $
8 12 1394 بندر امام خميني كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 701,410 1,702,295,000 Rls. 59,500 $
9 12 1394 بندر امام خميني كويت 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 34,130 1,465,582,148 Rls. 50,663 $
10 12 1394 بندر امام خميني كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 27,200 1,150,069,819 Rls. 39,127 $
11 12 1394 بندر امام خميني كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 106,710 916,544,575 Rls. 30,366 $
12 12 1394 بندر امام خميني كويت 01042090 بززنده به غير از مولد نژاد خالص 18,160 784,614,164 Rls. 26,149 $
13 12 1394 بندر امام خميني كويت 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 29,100 351,295,200 Rls. 11,640 $
14 12 1394 بندر امام خميني كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 20,050 254,154,201 Rls. 8,421 $
15 12 1394 بندر امام خميني كويت 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 582 253,092,760 Rls. 8,380 $
16 12 1394 بندر امام خميني كويت 20031000 قارچ از گونه آگاريكوس، محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهر سرکه 4,066 245,415,628 Rls. 8,132 $
17 12 1394 بندر امام خميني كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,378 183,518,720 Rls. 6,080 $
18 12 1394 بندر امام خميني كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 2,706 79,997,478 Rls. 2,706 $
19 12 1394 بندر امام خميني كويت 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,470 66,554,085 Rls. 2,205 $
مجموع کل
1,622,447,857,435 ريال
مجموع کل
54,826,214 دلار
[1]