آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,300,000 57,163,075,000 Rls. 1,905,000 $
مجموع کل
57,163,075,000 ريال
مجموع کل
1,905,000 دلار
[1]