آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بناب هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 900,000 39,778,650,000 Rls. 1,349,898 $
2 12 1394 بناب هلند 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,621,860,000 Rls. 161,500 $
3 12 1394 بناب هلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,973,464,000 Rls. 132,000 $
مجموع کل
48,373,974,000 ريال
مجموع کل
1,643,399 دلار
[1]