آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 1,281,148 33,759,406,525 Rls. 1,135,416 $
2 12 1394 بازرگان گرجستان 27132000 قيرنفت 444,165 5,651,851,975 Rls. 201,646 $
3 12 1394 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 201,994 4,638,799,059 Rls. 154,150 $
4 12 1394 بازرگان گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 324,750 3,873,576,438 Rls. 136,851 $
5 12 1394 بازرگان گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 28,000 2,826,319,425 Rls. 95,775 $
6 12 1394 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 69,300 2,738,297,880 Rls. 91,935 $
7 12 1394 بازرگان گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 392,100 2,394,983,192 Rls. 79,502 $
8 12 1394 بازرگان گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 12,100 2,190,097,200 Rls. 72,600 $
9 12 1394 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 22,215 1,996,447,650 Rls. 66,650 $
10 12 1394 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,850 1,432,695,300 Rls. 47,700 $
11 12 1394 بازرگان گرجستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,060 1,078,452,000 Rls. 36,000 $
12 12 1394 بازرگان گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,500 951,678,000 Rls. 31,500 $
13 12 1394 بازرگان گرجستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 4,300 776,563,200 Rls. 25,800 $
14 12 1394 بازرگان گرجستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 7,000 735,308,700 Rls. 24,500 $
15 12 1394 بازرگان گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,400 722,304,000 Rls. 24,000 $
16 12 1394 بازرگان گرجستان 08081000 سيب , تازه 44,566 468,330,789 Rls. 15,591 $
17 12 1394 بازرگان گرجستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,150 413,392,800 Rls. 13,800 $
18 12 1394 بازرگان گرجستان 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 3,200 396,852,000 Rls. 13,200 $
19 12 1394 بازرگان گرجستان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 3,800 344,302,800 Rls. 11,400 $
20 12 1394 بازرگان گرجستان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 48,960 329,472,000 Rls. 11,000 $
21 12 1394 بازرگان گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 3,300 296,564,400 Rls. 9,900 $
22 12 1394 بازرگان گرجستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 15,400 275,888,840 Rls. 9,344 $
23 12 1394 بازرگان گرجستان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 780 257,056,800 Rls. 8,580 $
24 12 1394 بازرگان گرجستان 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 2,300 208,262,700 Rls. 6,900 $
25 12 1394 بازرگان گرجستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,850 157,780,950 Rls. 5,550 $
26 12 1394 بازرگان گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 21,000 150,202,500 Rls. 5,250 $
27 12 1394 بازرگان گرجستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 23,900 144,160,020 Rls. 4,780 $
28 12 1394 بازرگان گرجستان 43031000 لباس و متفرعات لباس 700 126,768,600 Rls. 4,200 $
29 12 1394 بازرگان گرجستان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 1,200 108,403,200 Rls. 3,600 $
30 12 1394 بازرگان گرجستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 42,860 107,392,250 Rls. 3,801 $
31 12 1394 بازرگان گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 800 72,230,400 Rls. 2,400 $
32 12 1394 بازرگان گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,736 29,950,000 Rls. 1,000 $
33 12 1394 بازرگان گرجستان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 2,000 29,950,000 Rls. 1,000 $
34 12 1394 بازرگان گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 460 27,560,440 Rls. 920 $
35 12 1394 بازرگان گرجستان 84281010 آسانسور 1,000 14,975,000 Rls. 500 $
36 12 1394 بازرگان گرجستان 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 300 6,031,800 Rls. 200 $
مجموع کل
69,732,308,833 ريال
مجموع کل
2,356,941 دلار
[1]