آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 9,100,000 61,443,000,000 Rls. 2,161,049 $
2 12 1394 بازارچه مهران عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 291,000 4,903,641,000 Rls. 174,197 $
3 12 1394 بازارچه مهران عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 239,189 3,366,644,975 Rls. 119,239 $
4 12 1394 بازارچه مهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,668 864,443,048 Rls. 30,400 $
5 12 1394 بازارچه مهران عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 23,280 653,818,800 Rls. 23,226 $
6 12 1394 بازارچه مهران عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 10,200 478,362,753 Rls. 16,900 $
7 12 1394 بازارچه مهران عراق 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 3,357 377,998,200 Rls. 13,428 $
8 12 1394 بازارچه مهران عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 127,690 326,624,450 Rls. 11,539 $
9 12 1394 بازارچه مهران عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,212 313,872,500 Rls. 11,041 $
10 12 1394 بازارچه مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,055 257,994,750 Rls. 9,075 $
11 12 1394 بازارچه مهران عراق 70193910 پشم شيشه 3,100 218,162,500 Rls. 7,712 $
12 12 1394 بازارچه مهران عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 3,680 162,470,700 Rls. 5,740 $
13 12 1394 بازارچه مهران عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 989 153,107,850 Rls. 5,386 $
14 12 1394 بازارچه مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 700 118,230,000 Rls. 4,159 $
15 12 1394 بازارچه مهران عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,852 117,655,860 Rls. 4,102 $
16 12 1394 بازارچه مهران عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 970 81,916,500 Rls. 2,881 $
17 12 1394 بازارچه مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 920 39,785,400 Rls. 1,380 $
18 12 1394 بازارچه مهران عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 644 36,459,600 Rls. 1,286 $
19 12 1394 بازارچه مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 485 21,795,480 Rls. 756 $
20 12 1394 بازارچه مهران عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 368 15,538,800 Rls. 550 $
21 12 1394 بازارچه مهران عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 92 2,026,800 Rls. 72 $
مجموع کل
73,953,549,966 ريال
مجموع کل
2,604,118 دلار
[1]