آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,599,260 390,184,775,536 Rls. 13,133,312 $
2 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 249,665,216 379,511,896,100 Rls. 12,887,796 $
3 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,886,975 162,870,669,448 Rls. 5,479,299 $
4 12 1394 اينچه برون تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,522,119 133,226,650,081 Rls. 4,505,947 $
5 12 1394 اينچه برون تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 6,048,464 89,572,055,861 Rls. 3,016,214 $
6 12 1394 اينچه برون تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 4,624,736 68,335,574,929 Rls. 2,263,622 $
7 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,829,817 56,607,947,783 Rls. 1,893,174 $
8 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 506,776 41,453,459,473 Rls. 1,397,962 $
9 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 3,914,682 35,104,130,297 Rls. 1,187,817 $
10 12 1394 اينچه برون تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 310,944 28,639,791,229 Rls. 956,557 $
11 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 483,612 27,745,175,234 Rls. 951,102 $
12 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,394,040 27,621,075,910 Rls. 927,253 $
13 12 1394 اينچه برون تركمنستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 636,403 24,797,863,771 Rls. 1,067,326 $
14 12 1394 اينچه برون تركمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 2,818,396 23,589,642,444 Rls. 816,756 $
15 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25202000 ک گچ 27,523,407 22,836,393,086 Rls. 777,365 $
16 12 1394 اينچه برون تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 203,531 22,018,009,425 Rls. 735,542 $
17 12 1394 اينچه برون تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 78,169 21,534,900,605 Rls. 713,634 $
18 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 368,408 21,428,687,447 Rls. 730,335 $
19 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 624,233 16,007,526,061 Rls. 545,562 $
20 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 274,000 15,614,426,100 Rls. 520,603 $
21 12 1394 اينچه برون تركمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 394,996 15,357,889,604 Rls. 513,513 $
22 12 1394 اينچه برون تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 156,504 14,831,538,031 Rls. 497,114 $
23 12 1394 اينچه برون تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 144,785 13,533,223,322 Rls. 455,224 $
24 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 133,040 12,022,749,989 Rls. 406,443 $
25 12 1394 اينچه برون تركمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 64,510 11,089,482,880 Rls. 367,500 $
26 12 1394 اينچه برون تركمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 188,214 10,211,798,545 Rls. 338,791 $
27 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 114,691 9,888,470,397 Rls. 336,200 $
28 12 1394 اينچه برون تركمنستان 70193910 پشم شيشه 257,313 9,576,053,139 Rls. 323,807 $
29 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 328,166 9,472,365,013 Rls. 328,115 $
30 12 1394 اينچه برون تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 738,699 9,073,286,903 Rls. 302,470 $
31 12 1394 اينچه برون تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 411,414 9,022,894,263 Rls. 300,480 $
32 12 1394 اينچه برون تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 725,830 8,219,701,391 Rls. 273,088 $
33 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 88,705 8,012,256,540 Rls. 266,115 $
34 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 130,671 7,675,554,457 Rls. 261,784 $
35 12 1394 اينچه برون تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,189,188 7,567,189,956 Rls. 255,213 $
36 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 129,000 7,375,418,000 Rls. 257,818 $
37 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 387,623 7,320,964,715 Rls. 244,927 $
38 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 64,414 7,213,256,520 Rls. 246,270 $
39 12 1394 اينچه برون تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 269,925 7,186,629,634 Rls. 242,934 $
40 12 1394 اينچه برون تركمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 782,680 7,064,470,953 Rls. 234,962 $
41 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 35,950 7,038,029,294 Rls. 237,787 $
42 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,933,375 6,878,760,306 Rls. 231,968 $
43 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 75,068 6,361,347,150 Rls. 224,909 $
44 12 1394 اينچه برون تركمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 70,482 6,146,928,120 Rls. 206,390 $
45 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 193,282 6,042,140,886 Rls. 205,808 $
46 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 44,263 5,999,999,541 Rls. 209,032 $
47 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 23,034 5,476,021,568 Rls. 183,586 $
48 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 44,608 5,374,854,780 Rls. 182,438 $
49 12 1394 اينچه برون تركمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 47,635 5,330,506,759 Rls. 177,134 $
50 12 1394 اينچه برون تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,995,000 5,239,217,984 Rls. 173,576 $
51 12 1394 اينچه برون تركمنستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 88,063 5,082,460,930 Rls. 168,216 $
52 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 175,336 4,931,808,833 Rls. 167,160 $
53 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 55,554 4,759,340,222 Rls. 159,480 $
54 12 1394 اينچه برون تركمنستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 39,760 4,702,229,959 Rls. 155,801 $
55 12 1394 اينچه برون تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 159,224 4,640,550,235 Rls. 154,090 $
56 12 1394 اينچه برون تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 591,120 4,235,097,200 Rls. 140,602 $
57 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 221,819 4,214,053,671 Rls. 141,221 $
58 12 1394 اينچه برون تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 107,349 4,181,097,895 Rls. 140,229 $
59 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 199,750 3,802,972,904 Rls. 127,232 $
60 12 1394 اينچه برون تركمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 50,023 3,801,843,316 Rls. 126,874 $
61 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 105,715 3,791,902,014 Rls. 127,187 $
62 12 1394 اينچه برون تركمنستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 27,118 3,590,541,484 Rls. 119,321 $
63 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 14,710 3,408,504,792 Rls. 113,267 $
64 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 38,625 3,371,974,614 Rls. 114,192 $
65 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 171,073 3,233,033,193 Rls. 108,924 $
66 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 34,775 3,142,944,285 Rls. 104,325 $
67 12 1394 اينچه برون تركمنستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 83,272 2,983,034,868 Rls. 99,929 $
68 12 1394 اينچه برون تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 49,050 2,954,773,760 Rls. 98,100 $
69 12 1394 اينچه برون تركمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 71,907 2,864,171,200 Rls. 95,920 $
70 12 1394 اينچه برون تركمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 34,120 2,831,574,903 Rls. 95,360 $
71 12 1394 اينچه برون تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 91,434 2,566,501,044 Rls. 85,034 $
72 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 131,364 2,391,717,366 Rls. 79,953 $
73 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 32,560 2,368,163,200 Rls. 79,880 $
74 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,575 2,346,975,196 Rls. 78,086 $
75 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 111,715 2,314,622,134 Rls. 78,137 $
76 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,361 2,269,773,283 Rls. 75,380 $
77 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 24,867 2,253,825,765 Rls. 74,601 $
78 12 1394 اينچه برون تركمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 29,984 2,217,069,299 Rls. 73,461 $
79 12 1394 اينچه برون تركمنستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 282,755 2,122,303,217 Rls. 70,990 $
80 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 23,220 2,102,571,540 Rls. 69,660 $
81 12 1394 اينچه برون تركمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 20,508 2,099,619,424 Rls. 69,727 $
82 12 1394 اينچه برون تركمنستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 41,321 2,021,271,560 Rls. 66,965 $
83 12 1394 اينچه برون تركمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 7,080 2,005,741,424 Rls. 67,216 $
84 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 16,271 1,927,139,780 Rls. 65,084 $
85 12 1394 اينچه برون تركمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 15,400 1,922,888,289 Rls. 65,112 $
86 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 24,911 1,857,042,004 Rls. 63,105 $
87 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 35,106 1,794,252,380 Rls. 59,662 $
88 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,215 1,695,757,979 Rls. 56,594 $
89 12 1394 اينچه برون تركمنستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 27,755 1,672,208,145 Rls. 55,903 $
90 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 4,110 1,659,955,000 Rls. 55,000 $
91 12 1394 اينچه برون تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 719,286 1,656,620,294 Rls. 57,502 $
92 12 1394 اينچه برون تركمنستان 29221220 دي اتانول آمين 40,480 1,656,199,739 Rls. 57,481 $
93 12 1394 اينچه برون تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 15,105 1,634,226,062 Rls. 54,379 $
94 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 14,220 1,607,724,000 Rls. 56,800 $
95 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 4,100 1,604,003,700 Rls. 55,406 $
96 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 20,150 1,599,990,858 Rls. 56,142 $
97 12 1394 اينچه برون تركمنستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 4,805 1,570,001,664 Rls. 53,098 $
98 12 1394 اينچه برون تركمنستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 26,450 1,544,612,400 Rls. 51,180 $
99 12 1394 اينچه برون تركمنستان 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 17,670 1,536,597,390 Rls. 52,972 $
100 12 1394 اينچه برون تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 59,065 1,527,464,163 Rls. 51,140 $
مجموع کل
1,994,374,400,037 ريال
مجموع کل
67,485,655 دلار