آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 12,736,050 205,014,011,893 Rls. 6,864,645 $
2 12 1394 اينچه برون افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 207,936 21,957,651,492 Rls. 727,776 $
3 12 1394 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,051,100 19,752,894,400 Rls. 657,226 $
4 12 1394 اينچه برون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 935,245 17,691,133,004 Rls. 590,416 $
5 12 1394 اينچه برون افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 584,521 11,421,308,313 Rls. 379,941 $
6 12 1394 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 194,438 8,649,289,555 Rls. 286,537 $
7 12 1394 اينچه برون افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 77,671 8,057,992,298 Rls. 267,762 $
8 12 1394 اينچه برون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 807,812 7,282,128,243 Rls. 242,332 $
9 12 1394 اينچه برون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 246,559 5,393,017,548 Rls. 179,807 $
10 12 1394 اينچه برون افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 48,196 2,906,753,108 Rls. 96,392 $
11 12 1394 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 48,000 2,732,352,000 Rls. 91,200 $
12 12 1394 اينچه برون افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 154,831 2,273,733,481 Rls. 77,379 $
13 12 1394 اينچه برون افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 57,105 2,103,944,171 Rls. 69,707 $
14 12 1394 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,097 1,700,284,860 Rls. 56,340 $
15 12 1394 اينچه برون افغانستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 48,360 437,865,948 Rls. 14,508 $
16 12 1394 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 23,958 359,010,630 Rls. 11,979 $
17 12 1394 اينچه برون افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 5,890 266,649,135 Rls. 8,835 $
18 12 1394 اينچه برون افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 5,500 175,972,720 Rls. 5,830 $
19 12 1394 اينچه برون افغانستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 1,000 45,271,500 Rls. 1,500 $
20 12 1394 اينچه برون افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 400 36,217,200 Rls. 1,200 $
21 12 1394 اينچه برون افغانستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 150 27,162,900 Rls. 900 $
22 12 1394 اينچه برون افغانستان 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 240 7,243,440 Rls. 240 $
مجموع کل
318,291,887,839 ريال
مجموع کل
10,632,452 دلار
[1]