آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 3,003,230 110,287,010,137 Rls. 3,706,593 $
2 12 1394 اهواز ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 96,600 1,701,705,600 Rls. 57,960 $
مجموع کل
111,988,715,737 ريال
مجموع کل
3,764,553 دلار
[1]