آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,577,780 31,784,386,063 Rls. 1,072,890 $
2 12 1394 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 411,270 18,094,389,555 Rls. 616,905 $
3 12 1394 اهواز افغانستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 104,920 1,647,635,616 Rls. 54,746 $
4 12 1394 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 24,500 1,480,388,000 Rls. 49,000 $
مجموع کل
53,006,799,234 ريال
مجموع کل
1,793,541 دلار
[1]