آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 86,139,648 1,417,281,638,033 Rls. 48,583,229 $
2 12 1394 اصفهان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 59,759,746 1,043,750,181,309 Rls. 35,229,508 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 55,009,170 1,018,929,509,584 Rls. 34,602,420 $
4 12 1394 اصفهان عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 32,108,598 917,291,067,720 Rls. 31,150,896 $
5 12 1394 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 27,339,930 678,334,842,152 Rls. 22,778,448 $
6 12 1394 اصفهان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 171,284,071 592,553,876,158 Rls. 20,194,825 $
7 12 1394 اصفهان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 51,396,625 341,026,504,079 Rls. 11,576,881 $
8 12 1394 اصفهان عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 14,006,900 293,021,698,263 Rls. 9,737,309 $
9 12 1394 اصفهان عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 4,781,444 220,225,471,593 Rls. 7,415,586 $
10 12 1394 اصفهان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,116,014 217,469,784,920 Rls. 7,379,310 $
11 12 1394 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,540,378 214,139,789,232 Rls. 7,240,623 $
12 12 1394 اصفهان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 2,162,396 128,271,327,014 Rls. 4,323,668 $
13 12 1394 اصفهان عراق 27101940 روغن پايه معدني 2,779,790 97,975,844,945 Rls. 3,310,686 $
14 12 1394 اصفهان عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 875,000 91,821,107,040 Rls. 3,114,624 $
15 12 1394 اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,602,420 91,040,708,663 Rls. 3,129,646 $
16 12 1394 اصفهان عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 957,996 86,073,329,778 Rls. 2,874,014 $
17 12 1394 اصفهان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,492,930 73,419,416,687 Rls. 2,449,185 $
18 12 1394 اصفهان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,295,148 72,358,280,407 Rls. 2,433,771 $
19 12 1394 اصفهان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,560,960 71,627,881,144 Rls. 2,450,420 $
20 12 1394 اصفهان عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,546,803 71,503,358,884 Rls. 2,417,829 $
21 12 1394 اصفهان عراق 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 612,000 70,954,008,000 Rls. 2,448,000 $
22 12 1394 اصفهان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 168,960 70,184,294,400 Rls. 2,323,200 $
23 12 1394 اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,835,840 67,262,119,770 Rls. 2,301,504 $
24 12 1394 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 736,525 65,554,416,180 Rls. 2,209,580 $
25 12 1394 اصفهان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,242,881 62,683,962,084 Rls. 2,112,207 $
26 12 1394 اصفهان عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,536,644 61,636,672,234 Rls. 2,096,617 $
27 12 1394 اصفهان عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 43,818,280 58,400,356,723 Rls. 2,000,650 $
28 12 1394 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 543,090 53,192,055,564 Rls. 1,763,556 $
29 12 1394 اصفهان عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,746,700 48,090,521,374 Rls. 1,631,289 $
30 12 1394 اصفهان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 544,424 47,053,105,830 Rls. 1,635,958 $
31 12 1394 اصفهان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 512,116 46,976,209,844 Rls. 1,598,088 $
32 12 1394 اصفهان عراق 02071310 قطعات تازه يا سرد كرده مرغ 2,205,566 44,962,181,321 Rls. 1,501,728 $
33 12 1394 اصفهان عراق 04031090 ماست 1,537,837 42,735,033,811 Rls. 1,462,368 $
34 12 1394 اصفهان عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 399,000 39,674,587,120 Rls. 1,346,305 $
35 12 1394 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 825,570 36,753,792,617 Rls. 1,238,265 $
36 12 1394 اصفهان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 355,590 34,139,984,055 Rls. 1,168,378 $
37 12 1394 اصفهان عراق 27101910 روغن موتور 955,373 33,449,503,851 Rls. 1,139,669 $
38 12 1394 اصفهان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,008,755 30,372,670,701 Rls. 1,019,781 $
39 12 1394 اصفهان عراق 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 127,983 29,588,655,358 Rls. 985,529 $
40 12 1394 اصفهان عراق 28365000 کربنات کلسيم 12,717,400 29,092,628,999 Rls. 977,320 $
41 12 1394 اصفهان عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 271,380 23,784,065,580 Rls. 788,925 $
42 12 1394 اصفهان عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 971,414 20,762,382,891 Rls. 691,726 $
43 12 1394 اصفهان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 305,650 18,370,505,740 Rls. 626,336 $
44 12 1394 اصفهان عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 699,660 17,068,707,304 Rls. 566,072 $
45 12 1394 اصفهان عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 61,774 16,811,613,080 Rls. 565,587 $
46 12 1394 اصفهان عراق 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 499,490 16,348,439,491 Rls. 549,374 $
47 12 1394 اصفهان عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 338,440 15,849,843,313 Rls. 529,010 $
48 12 1394 اصفهان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 106,108 15,216,659,136 Rls. 511,895 $
49 12 1394 اصفهان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 361,932 15,117,759,775 Rls. 514,239 $
50 12 1394 اصفهان عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 162,279 14,110,283,523 Rls. 476,199 $
51 12 1394 اصفهان عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 296,470 13,952,482,781 Rls. 467,888 $
52 12 1394 اصفهان عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 157,907 13,818,290,826 Rls. 473,721 $
53 12 1394 اصفهان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 25,062 13,697,907,807 Rls. 457,968 $
54 12 1394 اصفهان عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 134,190 13,376,369,094 Rls. 442,827 $
55 12 1394 اصفهان عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 463,330 12,996,830,431 Rls. 435,179 $
56 12 1394 اصفهان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 23,300 12,441,248,910 Rls. 416,061 $
57 12 1394 اصفهان عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 168,830 12,278,890,940 Rls. 410,113 $
58 12 1394 اصفهان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,660,500 12,051,243,466 Rls. 404,586 $
59 12 1394 اصفهان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 563,830 11,792,916,621 Rls. 395,150 $
60 12 1394 اصفهان عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 79,990 11,361,913,200 Rls. 377,502 $
61 12 1394 اصفهان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 122,200 10,916,269,200 Rls. 366,600 $
62 12 1394 اصفهان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 9,876,788 10,800,455,413 Rls. 358,849 $
63 12 1394 اصفهان عراق 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 2,524,350 10,507,332,141 Rls. 348,282 $
64 12 1394 اصفهان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 115,090 10,271,414,850 Rls. 345,275 $
65 12 1394 اصفهان عراق 04031010 ماست فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر 115,783 9,775,362,834 Rls. 326,629 $
66 12 1394 اصفهان عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 172,087 9,748,293,983 Rls. 327,079 $
67 12 1394 اصفهان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 265,105 9,598,177,554 Rls. 318,126 $
68 12 1394 اصفهان عراق 04090000 عسل طبيعي 57,009 9,279,021,997 Rls. 307,870 $
69 12 1394 اصفهان عراق 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 600,000 9,202,347,709 Rls. 307,200 $
70 12 1394 اصفهان عراق 29023000 تولوئن 246,940 9,075,891,000 Rls. 303,243 $
71 12 1394 اصفهان عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 194,700 8,807,625,120 Rls. 292,050 $
72 12 1394 اصفهان عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 127,420 8,564,413,630 Rls. 287,671 $
73 12 1394 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 311,220 8,281,937,664 Rls. 280,098 $
74 12 1394 اصفهان عراق 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 103,310 8,211,079,256 Rls. 272,369 $
75 12 1394 اصفهان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 147,395 7,894,201,464 Rls. 262,144 $
76 12 1394 اصفهان عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 87,221 7,880,526,862 Rls. 262,021 $
77 12 1394 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 75,226 7,853,599,698 Rls. 260,045 $
78 12 1394 اصفهان عراق 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 94,716 7,827,965,610 Rls. 260,506 $
79 12 1394 اصفهان عراق 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 26,250 7,816,659,100 Rls. 263,200 $
80 12 1394 اصفهان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,537,500 7,191,088,817 Rls. 239,323 $
81 12 1394 اصفهان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 232,520 6,992,969,120 Rls. 232,520 $
82 12 1394 اصفهان عراق 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 217,500 6,879,662,880 Rls. 230,551 $
83 12 1394 اصفهان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,934,150 6,736,269,984 Rls. 232,435 $
84 12 1394 اصفهان عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 58,530 6,621,126,574 Rls. 222,414 $
85 12 1394 اصفهان عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 511,680 6,562,846,056 Rls. 217,464 $
86 12 1394 اصفهان عراق 27132000 قيرنفت 526,600 6,310,524,450 Rls. 213,510 $
87 12 1394 اصفهان عراق 02075500 سايرقطعات واحشاء از غازها، منجمد 31,743 6,298,499,578 Rls. 221,710 $
88 12 1394 اصفهان عراق 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 317,156 6,259,326,103 Rls. 212,261 $
89 12 1394 اصفهان عراق 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 72,190 6,212,243,010 Rls. 216,570 $
90 12 1394 اصفهان عراق 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 118,945 6,076,201,013 Rls. 203,774 $
91 12 1394 اصفهان عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 40,510 5,975,633,875 Rls. 202,550 $
92 12 1394 اصفهان عراق 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 55,629 5,872,256,491 Rls. 194,577 $
93 12 1394 اصفهان عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 32,810 5,845,683,380 Rls. 195,197 $
94 12 1394 اصفهان عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 89,750 5,524,372,275 Rls. 184,431 $
95 12 1394 اصفهان عراق 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,500 5,492,322,993 Rls. 184,381 $
96 12 1394 اصفهان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 244,460 5,421,336,401 Rls. 183,347 $
97 12 1394 اصفهان عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 18,560 5,384,102,674 Rls. 179,807 $
98 12 1394 اصفهان عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 316,700 5,373,857,440 Rls. 179,399 $
99 12 1394 اصفهان عراق 54023200 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن بيش ا ز50تکس غيرخرده فروشي 106,957 5,336,803,711 Rls. 179,723 $
100 12 1394 اصفهان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 70,920 5,239,445,625 Rls. 177,269 $
مجموع کل
9,311,999,878,884 ريال
مجموع کل
315,505,701 دلار