آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 233,500 131,483,938,947 Rls. 4,459,566 $
2 12 1394 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 662,799 130,765,780,219 Rls. 4,430,365 $
3 12 1394 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,254,050 40,486,465,679 Rls. 1,378,588 $
4 12 1394 اصفهان ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,200 31,751,553,126 Rls. 1,094,466 $
5 12 1394 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 549,280 30,357,325,116 Rls. 1,008,966 $
6 12 1394 اصفهان ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 617,280 30,202,533,440 Rls. 1,013,061 $
7 12 1394 اصفهان ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 158,062 23,781,515,690 Rls. 790,328 $
8 12 1394 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 1,024,130 21,668,869,551 Rls. 721,934 $
9 12 1394 اصفهان ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 400,428 20,674,184,058 Rls. 723,326 $
10 12 1394 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 342,475 15,065,767,371 Rls. 518,954 $
11 12 1394 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 252,330 11,993,494,400 Rls. 403,658 $
12 12 1394 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 44,867 11,876,102,604 Rls. 403,803 $
13 12 1394 اصفهان ترکيه 27074000 نفتالن 394,022 10,434,057,538 Rls. 354,296 $
14 12 1394 اصفهان ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 10,641 7,978,730,428 Rls. 264,964 $
15 12 1394 اصفهان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 429,665 7,770,306,915 Rls. 257,799 $
16 12 1394 اصفهان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 854,530 6,892,505,736 Rls. 230,723 $
17 12 1394 اصفهان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 156,870 5,467,123,740 Rls. 187,909 $
18 12 1394 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 125,990 4,944,486,131 Rls. 163,787 $
19 12 1394 اصفهان ترکيه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 1,300 4,598,011,412 Rls. 158,492 $
20 12 1394 اصفهان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 347,840 3,977,267,007 Rls. 132,414 $
21 12 1394 اصفهان ترکيه 29153100 استات اتيل 127,680 3,344,034,960 Rls. 114,912 $
22 12 1394 اصفهان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 10,240 3,266,992,736 Rls. 114,688 $
23 12 1394 اصفهان ترکيه 72241000 شمش وسايرا شکال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 47,030 2,565,300,000 Rls. 85,000 $
24 12 1394 اصفهان ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,000 2,119,608,000 Rls. 72,000 $
25 12 1394 اصفهان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 141,479 1,973,541,720 Rls. 68,289 $
26 12 1394 اصفهان ترکيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 15,000 1,742,837,250 Rls. 57,750 $
27 12 1394 اصفهان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 125,800 1,519,311,472 Rls. 50,320 $
28 12 1394 اصفهان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 3,054 1,509,200,000 Rls. 50,000 $
29 12 1394 اصفهان ترکيه 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 41,495 1,504,376,328 Rls. 49,794 $
30 12 1394 اصفهان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 44,500 1,159,385,900 Rls. 38,450 $
31 12 1394 اصفهان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 94,225 1,001,044,480 Rls. 33,888 $
32 12 1394 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,573 826,484,000 Rls. 29,249 $
33 12 1394 اصفهان ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 8,100 789,340,600 Rls. 26,350 $
34 12 1394 اصفهان ترکيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 220,680 753,517,606 Rls. 26,482 $
35 12 1394 اصفهان ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 66,960 728,876,380 Rls. 24,999 $
36 12 1394 اصفهان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,336 726,444,366 Rls. 25,008 $
37 12 1394 اصفهان ترکيه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 7,500 668,475,000 Rls. 22,500 $
38 12 1394 اصفهان ترکيه 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 20,000 635,046,000 Rls. 21,200 $
39 12 1394 اصفهان ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 20,000 624,106,800 Rls. 21,200 $
40 12 1394 اصفهان ترکيه 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 16,000 463,626,240 Rls. 15,680 $
41 12 1394 اصفهان ترکيه 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 8,000 456,131,400 Rls. 15,226 $
42 12 1394 اصفهان ترکيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 15,000 434,250,000 Rls. 15,000 $
43 12 1394 اصفهان ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,130 399,949,650 Rls. 14,130 $
44 12 1394 اصفهان ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 22,500 366,687,000 Rls. 12,150 $
45 12 1394 اصفهان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,000 245,601,171 Rls. 8,137 $
46 12 1394 اصفهان ترکيه 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 4,000 204,928,600 Rls. 6,841 $
47 12 1394 اصفهان ترکيه 72029920 فروفسفوردا را ي بيش ا ز 15% وزني فسفر 20,000 194,384,960 Rls. 6,440 $
48 12 1394 اصفهان ترکيه 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,260 106,992,900 Rls. 3,780 $
49 12 1394 اصفهان ترکيه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 56 33,717,600 Rls. 1,120 $
50 12 1394 اصفهان ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 375 14,278,896 Rls. 477 $
مجموع کل
582,548,491,123 ريال
مجموع کل
19,728,457 دلار
[1]