آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 57,009,813 832,644,003,129 Rls. 28,929,092 $
2 12 1394 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 5,475,760 296,764,537,125 Rls. 9,856,404 $
3 12 1394 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,878,090 165,977,247,594 Rls. 5,543,316 $
4 12 1394 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,416,751 64,754,363,922 Rls. 2,175,011 $
5 12 1394 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 615,800 33,335,545,429 Rls. 1,108,440 $
6 12 1394 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,548,242 28,958,944,984 Rls. 985,275 $
7 12 1394 ذوب آهن اصفهان تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,775,417 28,866,275,325 Rls. 1,000,210 $
8 12 1394 اصفهان تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 394,850 21,450,500,673 Rls. 710,730 $
9 12 1394 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,957,000 13,126,691,988 Rls. 439,426 $
10 12 1394 اصفهان تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 515,870 10,707,540,304 Rls. 360,821 $
11 12 1394 اصفهان تركمنستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 86,500 10,323,504,000 Rls. 346,000 $
12 12 1394 اصفهان تركمنستان 28043000 ازت 172,000 7,805,879,766 Rls. 263,162 $
13 12 1394 اصفهان تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 139,030 7,369,880,130 Rls. 253,254 $
14 12 1394 اصفهان تركمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 150,088 6,605,850,975 Rls. 225,131 $
15 12 1394 اصفهان تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 52,775 5,516,275,053 Rls. 190,570 $
16 12 1394 اصفهان تركمنستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 38,400 4,682,442,996 Rls. 161,280 $
17 12 1394 اصفهان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 156,015 3,904,747,547 Rls. 131,596 $
18 12 1394 اصفهان تركمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 13,085 3,894,410,000 Rls. 130,000 $
19 12 1394 اصفهان تركمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 188,800 3,355,827,446 Rls. 111,215 $
20 12 1394 اصفهان تركمنستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 98,000 2,906,004,210 Rls. 97,973 $
21 12 1394 اصفهان تركمنستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 58,610 2,644,646,310 Rls. 87,915 $
22 12 1394 اصفهان تركمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 97,690 2,633,693,598 Rls. 87,921 $
23 12 1394 اصفهان تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 52,031 2,536,546,479 Rls. 85,414 $
24 12 1394 اصفهان تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 107,740 2,210,744,622 Rls. 76,850 $
25 12 1394 اصفهان تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 24,000 2,059,920,000 Rls. 72,000 $
26 12 1394 اصفهان تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 22,265 1,964,852,070 Rls. 66,795 $
27 12 1394 اصفهان تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 216,980 1,903,881,072 Rls. 65,424 $
28 12 1394 اصفهان تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,305 1,825,922,314 Rls. 60,457 $
29 12 1394 اصفهان تركمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 111,650 1,679,780,850 Rls. 55,825 $
30 12 1394 اصفهان تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 34,440 1,670,495,480 Rls. 58,483 $
31 12 1394 اصفهان تركمنستان 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 79,990 1,630,908,111 Rls. 55,993 $
32 12 1394 اصفهان تركمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 5,870 1,625,922,400 Rls. 54,400 $
33 12 1394 اصفهان تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 324,310 1,549,290,796 Rls. 51,885 $
34 12 1394 اصفهان تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 14,700 1,461,509,280 Rls. 48,510 $
35 12 1394 اصفهان تركمنستان 72189100 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, بامقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 44,000 1,450,064,000 Rls. 48,400 $
36 12 1394 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 45,140 1,319,667,900 Rls. 45,140 $
37 12 1394 اصفهان تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 40,460 1,133,626,256 Rls. 37,627 $
38 12 1394 اصفهان تركمنستان 90281000 کنتورگاز 7,523 1,088,543,600 Rls. 36,220 $
39 12 1394 اصفهان تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 176,404 958,688,136 Rls. 31,752 $
40 12 1394 اصفهان تركمنستان 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 7,420 940,623,012 Rls. 31,164 $
41 12 1394 اصفهان تركمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 12,415 914,966,615 Rls. 31,539 $
42 12 1394 ذوب آهن اصفهان تركمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 44,690 910,302,495 Rls. 30,389 $
43 12 1394 اصفهان تركمنستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 22,500 814,968,000 Rls. 27,000 $
44 12 1394 اصفهان تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 8,750 786,371,250 Rls. 26,250 $
45 12 1394 اصفهان تركمنستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 9,450 751,059,540 Rls. 24,948 $
46 12 1394 اصفهان تركمنستان 69039030 سايراشياء سراميکي نسوز که موادي كه بيش از 50 درصد وزني عناصر تشكيل دهنده آنها منيزيم، كلسيم، كروم به تنهايي يا بصورت اكسيد منيزيم MgO، اكسيد كلسيم CaO، اكسيد كروم Cr2O3 باشد. 46,952 705,959,080 Rls. 24,884 $
47 12 1394 اصفهان تركمنستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 7,900 591,631,000 Rls. 19,750 $
48 12 1394 اصفهان تركمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 100,000 582,540,000 Rls. 20,000 $
49 12 1394 اصفهان تركمنستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 17,500 542,698,800 Rls. 18,550 $
50 12 1394 اصفهان تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,620 492,270,810 Rls. 16,582 $
51 12 1394 اصفهان تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 10,000 449,355,000 Rls. 15,000 $
52 12 1394 اصفهان تركمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 22,740 425,660,914 Rls. 14,098 $
53 12 1394 اصفهان تركمنستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 3,000 365,950,000 Rls. 13,000 $
54 12 1394 اصفهان تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,980 323,125,960 Rls. 10,876 $
55 12 1394 اصفهان تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 24,930 318,930,885 Rls. 10,647 $
56 12 1394 اصفهان تركمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,100 317,514,320 Rls. 10,935 $
57 12 1394 اصفهان تركمنستان 29152100 اسيد استيك 21,300 308,967,150 Rls. 10,650 $
58 12 1394 اصفهان تركمنستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 119,130 290,622,483 Rls. 10,089 $
59 12 1394 اصفهان تركمنستان 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 13,750 210,455,160 Rls. 7,356 $
60 12 1394 اصفهان تركمنستان 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 7,150 171,348,320 Rls. 5,720 $
61 12 1394 اصفهان تركمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,300 156,936,000 Rls. 5,200 $
62 12 1394 اصفهان تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 20,000 146,800,000 Rls. 5,000 $
63 12 1394 اصفهان تركمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,380 118,990,050 Rls. 4,227 $
64 12 1394 اصفهان تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,190 107,514,120 Rls. 3,570 $
65 12 1394 اصفهان تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 600 53,946,000 Rls. 1,800 $
66 12 1394 اصفهان تركمنستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 410 46,166,000 Rls. 1,634 $
67 12 1394 اصفهان تركمنستان 27101950 روغن صنعتي 900 25,615,800 Rls. 855 $
68 12 1394 اصفهان تركمنستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 150 13,543,200 Rls. 450 $
69 12 1394 اصفهان تركمنستان 28332100 سولفات هااز منيزيم 4,000 11,884,000 Rls. 400 $
70 12 1394 اصفهان تركمنستان 25202000 ک گچ 3,200 2,716,560 Rls. 90 $
مجموع کل
1,598,198,608,393 ريال
مجموع کل
54,548,570 دلار
[1]