آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 82,085 28,556,742,214 Rls. 986,886 $
2 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عربستان سعودي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 44,350 16,691,956,023 Rls. 564,647 $
3 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عربستان سعودي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 171,556 8,558,132,994 Rls. 299,828 $
4 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عربستان سعودي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,735 1,332,804,874 Rls. 46,793 $
5 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عربستان سعودي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,777 657,316,494 Rls. 21,942 $
6 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عربستان سعودي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,445 300,730,302 Rls. 10,236 $
7 12 1394 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عربستان سعودي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,000 88,317,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
56,185,999,901 ريال
مجموع کل
1,933,332 دلار
[1]