آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اراك گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,350,000 49,157,332,303 Rls. 1,649,484 $
2 12 1394 اراك گرجستان 27132000 قيرنفت 238,960 3,165,634,548 Rls. 107,532 $
3 12 1394 اراك گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,405 1,164,224,250 Rls. 40,215 $
مجموع کل
53,487,191,101 ريال
مجموع کل
1,797,231 دلار
[1]