آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,461,990 59,211,869,600 Rls. 2,008,713 $
2 12 1394 آستارا اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 981,365 24,114,997,853 Rls. 801,690 $
3 12 1394 آستارا اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 177,600 18,203,746,400 Rls. 610,808 $
4 12 1394 آستارا اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 281,410 4,275,040,170 Rls. 145,920 $
5 12 1394 آستارا اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 334,500 2,602,187,688 Rls. 90,466 $
6 12 1394 آستارا اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 54,774 2,427,663,268 Rls. 82,022 $
7 12 1394 آستارا اوكراين 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 115,800 2,307,432,050 Rls. 81,016 $
8 12 1394 آستارا اوكراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,546 2,077,780,067 Rls. 68,819 $
9 12 1394 آستارا اوكراين 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,500 1,919,503,575 Rls. 67,815 $
10 12 1394 آستارا اوكراين 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 21,285 1,606,151,008 Rls. 53,212 $
11 12 1394 آستارا اوكراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20,050 1,509,163,500 Rls. 52,130 $
12 12 1394 آستارا اوكراين 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 17,400 1,366,790,880 Rls. 45,240 $
13 12 1394 آستارا اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,000 1,168,251,000 Rls. 39,002 $
14 12 1394 آستارا اوكراين 08105000 کيوي، تازه 85,660 1,069,127,459 Rls. 35,951 $
15 12 1394 آستارا اوكراين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,000 1,016,019,600 Rls. 34,769 $
16 12 1394 آستارا اوكراين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 898,680,000 Rls. 30,000 $
17 12 1394 آستارا اوكراين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,100 628,950,000 Rls. 21,000 $
18 12 1394 آستارا اوكراين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,573 462,337,600 Rls. 15,920 $
19 12 1394 آستارا اوكراين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,583 451,139,170 Rls. 15,830 $
20 12 1394 آستارا اوكراين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 19,400 351,341,760 Rls. 11,640 $
21 12 1394 آستارا اوكراين 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,040 311,480,000 Rls. 10,400 $
22 12 1394 آستارا اوكراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 21,440 294,515,558 Rls. 9,758 $
23 12 1394 آستارا اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,000 240,928,000 Rls. 8,000 $
24 12 1394 آستارا اوكراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 211,484,000 Rls. 7,000 $
25 12 1394 آستارا اوكراين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,790 199,398,036 Rls. 6,621 $
26 12 1394 آستارا اوكراين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 4,800 145,017,600 Rls. 4,800 $
27 12 1394 آستارا اوكراين 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 14,400 123,996,303 Rls. 4,116 $
28 12 1394 آستارا اوكراين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 6,186 68,734,019 Rls. 2,281 $
29 12 1394 آستارا اوكراين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 5,330 51,462,015 Rls. 1,705 $
30 12 1394 آستارا اوكراين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,060 39,049,440 Rls. 1,344 $
31 12 1394 آستارا اوكراين 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,130 16,057,356 Rls. 532 $
32 12 1394 آستارا اوكراين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 150 867,686 Rls. 29 $
مجموع کل
129,371,162,662 ريال
مجموع کل
4,368,549 دلار
[1]