آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 4,780,111 53,657,381,556 Rls. 1,885,544 $
2 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 3,478,234 22,997,501,771 Rls. 813,825 $
3 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 144,210 14,460,659,430 Rls. 504,051 $
4 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 1,214,626 13,794,287,911 Rls. 484,151 $
5 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 103,147 5,972,637,780 Rls. 204,682 $
6 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 114,794 3,967,962,038 Rls. 139,328 $
7 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 34,319 3,071,334,450 Rls. 106,091 $
8 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 19,447 2,232,261,704 Rls. 78,575 $
9 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 25,290 2,130,808,950 Rls. 75,695 $
10 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 44,588 2,097,397,222 Rls. 74,214 $
11 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 71,605 1,965,654,043 Rls. 68,656 $
12 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 34,734 1,842,581,912 Rls. 64,800 $
13 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 6,257 1,711,555,579 Rls. 60,272 $
14 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 137,115 1,651,741,917 Rls. 57,512 $
15 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 11,600 1,641,690,000 Rls. 58,000 $
16 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,021 1,608,960,341 Rls. 56,506 $
17 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 17,313 1,608,385,647 Rls. 55,991 $
18 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 24,456 1,192,849,730 Rls. 42,799 $
19 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 48,475 1,178,846,440 Rls. 41,204 $
20 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 80,735 913,249,382 Rls. 32,248 $
21 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 17,480 880,398,720 Rls. 31,104 $
22 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 66,454 879,855,280 Rls. 30,984 $
23 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,464 864,231,383 Rls. 30,051 $
24 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,600 709,909,800 Rls. 23,702 $
25 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 8,297 705,385,300 Rls. 24,894 $
26 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,190 552,385,062 Rls. 19,206 $
27 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,170 525,650,850 Rls. 18,510 $
28 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,781 515,010,214 Rls. 18,093 $
29 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 8,778 447,219,000 Rls. 15,800 $
30 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,080 401,934,144 Rls. 14,160 $
31 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 11,296 395,745,240 Rls. 13,940 $
32 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 12,610 365,059,500 Rls. 12,610 $
33 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,992 343,340,402 Rls. 12,070 $
34 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 17,000 343,153,024 Rls. 11,457 $
35 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,000 341,988,000 Rls. 12,000 $
36 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 312,719,000 Rls. 11,000 $
37 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7,157 307,156,960 Rls. 10,654 $
38 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 5,152 306,231,795 Rls. 10,819 $
39 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,347 297,292,150 Rls. 10,521 $
40 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,587 293,327,521 Rls. 10,135 $
41 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 29,352 265,418,001 Rls. 9,377 $
42 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,550 251,238,750 Rls. 8,925 $
43 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,035 235,092,868 Rls. 8,282 $
44 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 16,112 222,868,230 Rls. 7,733 $
45 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,633 217,419,318 Rls. 7,685 $
46 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 1,196 214,739,965 Rls. 7,535 $
47 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,765 148,634,952 Rls. 5,105 $
48 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 09093110 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,358 115,819,746 Rls. 4,074 $
49 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,200 102,132,000 Rls. 3,600 $
50 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 8,205 97,373,622 Rls. 3,440 $
51 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 1,474 72,745,260 Rls. 2,653 $
52 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 1,572 71,049,072 Rls. 2,504 $
53 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 746 63,624,102 Rls. 2,238 $
54 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 46012200 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازنخل رونده . 1,920 55,320,720 Rls. 1,920 $
55 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 931 52,415,300 Rls. 1,855 $
56 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 1,240 51,126,070 Rls. 1,787 $
57 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,100 49,833,300 Rls. 1,650 $
58 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39241010 ظروف ملامين 589 42,614,400 Rls. 1,472 $
59 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 562 40,225,660 Rls. 1,395 $
60 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 368 26,040,600 Rls. 920 $
61 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 279 22,004,046 Rls. 774 $
62 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 147 12,766,950 Rls. 441 $
63 12 1394 آبادان امارات متحده عربي 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 116 1,628,930 Rls. 58 $
مجموع کل
151,917,873,009 ريال
مجموع کل
5,331,277 دلار
[1]