آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [5] [4] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 1394 فرانسه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 15 60,235,770 Rls. 2,017 $
502 1394 فرانسه 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 63 59,865,323 Rls. 1,983 $
503 1394 فرانسه 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 104 59,443,564 Rls. 1,984 $
504 1394 فرانسه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 40 59,268,600 Rls. 1,968 $
505 1394 فرانسه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 215 58,785,671 Rls. 1,981 $
506 1394 فرانسه 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 40 58,175,525 Rls. 1,941 $
507 1394 فرانسه 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 9 57,662,503 Rls. 1,939 $
508 1394 فرانسه 29141100 استن 424 57,397,880 Rls. 1,915 $
509 1394 فرانسه 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 16 57,162,660 Rls. 1,894 $
510 1394 فرانسه 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 4 56,017,608 Rls. 1,958 $
511 1394 فرانسه 85361020 فيوزا ستوا نه ا ي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 40 55,939,214 Rls. 1,955 $
512 1394 فرانسه 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 430 55,798,003 Rls. 1,929 $
513 1394 فرانسه 84163000 سوخت رسانکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها)، همچنين شبكهکهاي مكانيكي آنها، تخليهکكنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند 245 55,544,139 Rls. 1,868 $
514 1394 فرانسه 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 453 55,543,725 Rls. 1,845 $
515 1394 فرانسه 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 151 54,502,517 Rls. 1,806 $
516 1394 فرانسه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 400 54,432,000 Rls. 1,817 $
517 1394 فرانسه 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 266 53,484,957 Rls. 1,777 $
518 1394 فرانسه 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 884 52,986,960 Rls. 1,768 $
519 1394 فرانسه 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 70 52,490,667 Rls. 1,865 $
520 1394 فرانسه 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 281 52,202,753 Rls. 1,729 $
521 1394 فرانسه 90261010 فلومتر 67 50,870,000 Rls. 1,721 $
522 1394 فرانسه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 950 50,079,440 Rls. 1,659 $
523 1394 فرانسه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 200 48,902,160 Rls. 1,620 $
524 1394 فرانسه 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 514 48,478,889 Rls. 1,616 $
525 1394 فرانسه 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 7 48,093,412 Rls. 1,708 $
526 1394 فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 425 47,686,320 Rls. 1,584 $
527 1394 فرانسه 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,970 45,589,313 Rls. 1,515 $
528 1394 فرانسه 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 270 45,308,135 Rls. 1,507 $
529 1394 فرانسه 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 7 44,670,890 Rls. 1,524 $
530 1394 فرانسه 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 446 44,631,568 Rls. 1,608 $
531 1394 فرانسه 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 71 44,454,828 Rls. 1,573 $
532 1394 فرانسه 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 55 44,392,639 Rls. 1,485 $
533 1394 فرانسه 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 97 43,995,161 Rls. 1,498 $
534 1394 فرانسه 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 472 43,829,103 Rls. 1,452 $
535 1394 فرانسه 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 1 43,758,900 Rls. 1,451 $
536 1394 فرانسه 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 210 43,629,960 Rls. 1,456 $
537 1394 فرانسه 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 300 42,888,777 Rls. 1,518 $
538 1394 فرانسه 85044020 شارژر باطري 160 42,420,236 Rls. 1,409 $
539 1394 فرانسه 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 125 40,777,513 Rls. 1,376 $
540 1394 فرانسه 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 12 40,767,678 Rls. 1,400 $
541 1394 فرانسه 92093000 سيم و زه آلات موسيقي 58 40,752,400 Rls. 1,360 $
542 1394 فرانسه 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 4 40,716,780 Rls. 1,362 $
543 1394 فرانسه 28291910 کلرا ت پتاسيم 6 40,206,516 Rls. 1,344 $
544 1394 فرانسه 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 164 40,193,300 Rls. 1,342 $
545 1394 فرانسه 29023000 تولوئن 374 39,632,284 Rls. 1,317 $
546 1394 فرانسه 52104900 ساير پارچه هاي تاروپودباف از پنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن مترمربع حداكثر 200 گرم 185 39,085,806 Rls. 1,388 $
547 1394 فرانسه 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 4 39,074,091 Rls. 1,304 $
548 1394 فرانسه 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 140 38,926,303 Rls. 1,309 $
549 1394 فرانسه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 90 38,874,951 Rls. 1,289 $
550 1394 فرانسه 84439920 اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 150 38,592,874 Rls. 1,277 $
551 1394 فرانسه 28274100 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورها از مس 304 38,410,590 Rls. 1,274 $
552 1394 فرانسه 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 250 38,282,360 Rls. 1,282 $
553 1394 فرانسه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 275 38,270,255 Rls. 1,279 $
554 1394 فرانسه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 2 37,998,300 Rls. 1,259 $
555 1394 فرانسه 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 230 37,831,209 Rls. 1,297 $
556 1394 فرانسه 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 70 37,631,250 Rls. 1,250 $
557 1394 فرانسه 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 400 36,728,160 Rls. 1,217 $
558 1394 فرانسه 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 101 36,521,268 Rls. 1,219 $
559 1394 فرانسه 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 18 36,220,800 Rls. 1,200 $
560 1394 فرانسه 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 3 36,187,047 Rls. 1,227 $
561 1394 فرانسه 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 8 34,879,041 Rls. 1,168 $
562 1394 فرانسه 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 470 34,553,587 Rls. 1,169 $
563 1394 فرانسه 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 29 33,805,176 Rls. 1,246 $
564 1394 فرانسه 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 16 33,518,325 Rls. 1,119 $
565 1394 فرانسه 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 500 32,793,000 Rls. 1,086 $
566 1394 فرانسه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 180 32,534,362 Rls. 1,151 $
567 1394 فرانسه 15151900 روغن تخم کتان (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده ولي ا زلحاظ شيميائي تغيير نيافته 180 32,465,070 Rls. 1,076 $
568 1394 فرانسه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 170 32,196,180 Rls. 1,130 $
569 1394 فرانسه 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 30 32,141,633 Rls. 1,085 $
570 1394 فرانسه 58101000 گلدوزي وقلابدوزي بدون زمينه نمايان به صورت توپ ، نوار يا داراي فرم مشخص 96 31,481,280 Rls. 1,043 $
571 1394 فرانسه 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 45 30,712,968 Rls. 1,025 $
572 1394 فرانسه 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 21 30,541,276 Rls. 1,068 $
573 1394 فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 29,497,827 Rls. 1,000 $
574 1394 فرانسه 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 25 29,089,000 Rls. 971 $
575 1394 فرانسه 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 8 28,797,329 Rls. 959 $
576 1394 فرانسه 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 82 28,402,407 Rls. 948 $
577 1394 فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 161 28,393,283 Rls. 950 $
578 1394 فرانسه 84716010 صفحه کليد(keyboard) 21 28,071,368 Rls. 933 $
579 1394 فرانسه 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 25 27,829,548 Rls. 937 $
580 1394 فرانسه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 35 27,509,435 Rls. 920 $
581 1394 فرانسه 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 85 27,337,171 Rls. 905 $
582 1394 فرانسه 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 25 27,307,829 Rls. 912 $
583 1394 فرانسه 91119000 قطعات قاب ساعتهاي مچي,جيبي وهمانند 150 27,081,000 Rls. 897 $
584 1394 فرانسه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 9 26,969,615 Rls. 900 $
585 1394 فرانسه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 276 26,810,536 Rls. 902 $
586 1394 فرانسه 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 40 26,306,070 Rls. 873 $
587 1394 فرانسه 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 35 25,937,424 Rls. 909 $
588 1394 فرانسه 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 240 25,185,024 Rls. 834 $
589 1394 فرانسه 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 0 24,955,579 Rls. 833 $
590 1394 فرانسه 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 400 24,922,680 Rls. 826 $
591 1394 فرانسه 15089000 روغن بادا م زميني (باستثناي خام ) و ا جزا ء آن 200 24,922,680 Rls. 826 $
592 1394 فرانسه 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 50 24,710,794 Rls. 825 $
593 1394 فرانسه 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 100 24,240,244 Rls. 809 $
594 1394 فرانسه 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 100 24,224,913 Rls. 805 $
595 1394 فرانسه 98870310 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 139 24,102,855 Rls. 799 $
596 1394 فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 0 24,054,399 Rls. 796 $
597 1394 فرانسه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 46 23,900,412 Rls. 798 $
598 1394 فرانسه 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 120 23,492,538 Rls. 830 $
599 1394 فرانسه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 125 22,548,146 Rls. 767 $
600 1394 فرانسه 49081000 عکس برگردا ن شفاف 55 22,453,200 Rls. 750 $
601 1394 فرانسه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 124 22,402,105 Rls. 743 $
602 1394 فرانسه 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 210 21,900,574 Rls. 741 $
603 1394 فرانسه 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 10 21,292,540 Rls. 789 $
604 1394 فرانسه 29054500 گليسرول 200 21,146,880 Rls. 701 $
605 1394 فرانسه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 35 21,065,946 Rls. 703 $
606 1394 فرانسه 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 53 20,285,603 Rls. 676 $
607 1394 فرانسه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 192 20,186,573 Rls. 669 $
608 1394 فرانسه 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 10 20,158,090 Rls. 682 $
609 1394 فرانسه 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 118 19,386,336 Rls. 656 $
610 1394 فرانسه 90039000 ا جزا ءوقطعات دوره و قاب برا ي عينک, برا ي محافظ چشم يا همانند 23 19,296,528 Rls. 639 $
611 1394 فرانسه 25202000 ک گچ 1,000 19,109,260 Rls. 633 $
612 1394 فرانسه 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 267 18,492,242 Rls. 621 $
613 1394 فرانسه 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 180 18,412,240 Rls. 610 $
614 1394 فرانسه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 18 18,299,548 Rls. 619 $
615 1394 فرانسه 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2 18,285,970 Rls. 610 $
616 1394 فرانسه 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 9 18,070,546 Rls. 632 $
617 1394 فرانسه 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 158 17,986,200 Rls. 600 $
618 1394 فرانسه 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 11 17,437,680 Rls. 578 $
619 1394 فرانسه 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 6 17,038,000 Rls. 565 $
620 1394 فرانسه 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 110 16,938,029 Rls. 573 $
621 1394 فرانسه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 92 16,845,665 Rls. 581 $
622 1394 فرانسه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 5 16,443,000 Rls. 549 $
623 1394 فرانسه 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 110 16,225,542 Rls. 538 $
624 1394 فرانسه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 17 15,496,393 Rls. 547 $
625 1394 فرانسه 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج . 63 15,355,855 Rls. 512 $
626 1394 فرانسه 28332500 سولفات هااز مس 94 15,234,580 Rls. 505 $
627 1394 فرانسه 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 26 15,185,179 Rls. 509 $
628 1394 فرانسه 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 30 14,985,000 Rls. 500 $
629 1394 فرانسه 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 5 14,860,064 Rls. 493 $
630 1394 فرانسه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 43 14,844,423 Rls. 504 $
631 1394 فرانسه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 250 14,789,670 Rls. 490 $
632 1394 فرانسه 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 112 14,446,208 Rls. 482 $
633 1394 فرانسه 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 36 14,234,631 Rls. 475 $
634 1394 فرانسه 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 40 14,145,375 Rls. 501 $
635 1394 فرانسه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 100 14,132,504 Rls. 469 $
636 1394 فرانسه 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 45 14,130,039 Rls. 470 $
637 1394 فرانسه 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 21 13,905,002 Rls. 472 $
638 1394 فرانسه 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 2 13,215,504 Rls. 441 $
639 1394 فرانسه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 126 13,106,150 Rls. 443 $
640 1394 فرانسه 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 10 12,686,191 Rls. 421 $
641 1394 فرانسه 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 10 12,684,840 Rls. 420 $
642 1394 فرانسه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 13 12,484,000 Rls. 417 $
643 1394 فرانسه 29021100 سيکلو هگزا ن 48 12,446,976 Rls. 413 $
644 1394 فرانسه 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1 11,903,070 Rls. 395 $
645 1394 فرانسه 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 120 11,853,720 Rls. 394 $
646 1394 فرانسه 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 8 11,459,880 Rls. 381 $
647 1394 فرانسه 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 75 11,415,725 Rls. 382 $
648 1394 فرانسه 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 30 11,293,107 Rls. 392 $
649 1394 فرانسه 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 339 11,220,768 Rls. 372 $
650 1394 فرانسه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 35 11,156,420 Rls. 372 $
651 1394 فرانسه 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 2 10,948,133 Rls. 363 $
652 1394 فرانسه 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 32 10,372,480 Rls. 344 $
653 1394 فرانسه 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 7 10,107,186 Rls. 340 $
654 1394 فرانسه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 41 10,023,910 Rls. 334 $
655 1394 فرانسه 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 7 9,987,300 Rls. 333 $
656 1394 فرانسه 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 190 9,878,100 Rls. 328 $
657 1394 فرانسه 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 30 9,806,227 Rls. 332 $
658 1394 فرانسه 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 50 9,642,556 Rls. 331 $
659 1394 فرانسه 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 80 9,182,040 Rls. 304 $
660 1394 فرانسه 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 76 9,119,592 Rls. 302 $
661 1394 فرانسه 28061090 کلرورهيدوژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد 107 9,035,820 Rls. 300 $
662 1394 فرانسه 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 1 8,878,973 Rls. 312 $
663 1394 فرانسه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 20 8,770,912 Rls. 293 $
664 1394 فرانسه 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 9 8,519,000 Rls. 282 $
665 1394 فرانسه 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 2 8,352,293 Rls. 279 $
666 1394 فرانسه 65010000 کلاه نيمه ساخته, بدنه کلاه وباشلق از نمد،قالب گيري نشده ولبه دار نشده پلاتو ومانشون از نمد. 4 8,128,350 Rls. 270 $
667 1394 فرانسه 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 28 7,627,030 Rls. 254 $
668 1394 فرانسه 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 70 7,546,000 Rls. 250 $
669 1394 فرانسه 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 7 7,532,000 Rls. 250 $
670 1394 فرانسه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 17 7,427,341 Rls. 248 $
671 1394 فرانسه 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 1 7,226,416 Rls. 242 $
672 1394 فرانسه 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 20 7,072,687 Rls. 250 $
673 1394 فرانسه 85044050 کنترل دور موتورInverter 25 6,655,400 Rls. 220 $
674 1394 فرانسه 92089000 ا رکستريون, ارگ مکانيکي دسته دار، پرندگان مکانيکي خواننده ،اره هاي موسيقي وسايرآلات موسيقي تيپچه ،سوت ،بوق صدازدن وساير آلات صوتي دميدني بادهان . 80 6,525,792 Rls. 216 $
675 1394 فرانسه 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 75 6,471,148 Rls. 216 $
676 1394 فرانسه 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 196 6,346,333 Rls. 217 $
677 1394 فرانسه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 28 6,230,670 Rls. 206 $
678 1394 فرانسه 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 19 6,056,630 Rls. 202 $
679 1394 فرانسه 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 18 5,964,192 Rls. 198 $
680 1394 فرانسه 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1 5,856,830 Rls. 194 $
681 1394 فرانسه 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 50 5,391,360 Rls. 179 $
682 1394 فرانسه 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 50 5,082,915 Rls. 168 $
683 1394 فرانسه 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 25 4,940,935 Rls. 165 $
684 1394 فرانسه 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 9 4,900,500 Rls. 162 $
685 1394 فرانسه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 55 4,896,955 Rls. 170 $
686 1394 فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 40 4,836,900 Rls. 161 $
687 1394 فرانسه 29122900 ساير آلدئيدهاي حلقوي ، بدون عامل اکسيژن دار غير از بنزآلدئيد 50 4,756,551 Rls. 159 $
688 1394 فرانسه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 15 4,245,648 Rls. 142 $
689 1394 فرانسه 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 70 4,215,680 Rls. 140 $
690 1394 فرانسه 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2 3,241,400 Rls. 107 $
691 1394 فرانسه 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 28 3,092,069 Rls. 103 $
692 1394 فرانسه 28530010 آب مقطر 25 3,018,400 Rls. 100 $
693 1394 فرانسه 28421090 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 11 2,982,088 Rls. 99 $
694 1394 فرانسه 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 45 2,951,370 Rls. 98 $
695 1394 فرانسه 95073000 قرقره هاي ماهيگيري. 20 2,793,768 Rls. 97 $
696 1394 فرانسه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 22 2,758,525 Rls. 93 $
697 1394 فرانسه 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 2 2,697,938 Rls. 93 $
698 1394 فرانسه 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 6 2,244,436 Rls. 75 $
699 1394 فرانسه 06021090 ---ساير قلمه هاي ريشه نكرده وپيوند بجز لاكي بامبو 6 2,164,404 Rls. 72 $
700 1394 فرانسه 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 6 2,131,610 Rls. 71 $
مجموع کل
5,040,987,871 ريال
مجموع کل
169,739 دلار